Sari Autio-Sarasmo 2018

Luentosarja on monitieteisiin Venäjä-opintoihin johdattava kurssi ja antaa yleiskuvan Venäjään liittyvästä tutkimuksesta HY:ssä.

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 13.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tiistai 11.9.2018 klo 14-17
Aloitus ja johdatus teemaan + luentokurssin oppimistavoitteet.
Sari Autio-Sarasmo: Venäjän/NL:n historian muutos ja murros
Luennolla käydään läpi Venäjän historian keskeisiä tapahtumia erilaisten murros- ja jatkuvuusteemojen kautta. Luento antaa perusvalmiudet ymmärtää Venäjän/NL:n kehitystä erilaisten menneisyyden modernisaatiopyrkimysten kautta.

Torstai 13.9.2018 klo 14-17
Sanna Turoma: Venäjän kulttuurin tutkimus
Luennolla esitellään venäläisen kulttuurin tutkimusta ja sen keskeisiä lähestymistapoja. Samalla pohditaan, mitä sanaparilla "venäläinen kulttuuri" tarkoitetaan. Miten sen tutkimus poikkeaa kulttuurien tutkimuksesta yleensä vai poikkeaako se siitä? Luennolla valotetaan myös sitä, mitkä ovat kulttuurisesta näkökulmasta Venäjän yhteiskuntakehityksen viimeisimmät tutkijayhteisöä puhuttaneet ilmiöt.

Tiistai 18.9.2018 klo 14-17
Anna-Liisa Heusala: Venäjän hallinto ja laki
Luennoilla tutustutaan hallinnon ja oikeuden tutkimuksen yhteisiin lähtökohtiin, Venäjä-tutkimuksen keskeisiin tutkimusteemoihin ja oppialojen näkökulmiin näillä alueilla, esimerkkitutkimuksiin ja niiden tutkimustuloksiin.

Torstai 20.9.2018 klo 14-17
Markku Kangaspuro: Historian poliittinen käyttö
Luennolla perehdytään Venäjän historian tulkintojen evoluutioon kylmästä sodasta nykypäivään transnationaalissa kehyksessä. Aluksi luennolla käsitellään Venäjän historian läntisten tulkintojen suuria trendejä ja niiden vaihdoksia yhteiskunnallisen kehityksen ja siinä tapahtuneiden muutosten taustaa vasten. Sen jälkeen perehdytään Venäjän omiin historian tulkintoihin ja niiden suurissa linjoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Luennolla annettaan myös peruskäsitys Venäjän historian tulkintojen kipupisteitä kuten Stalinin historiallisen roolin ja toisen maailmansodan tulkinnoista sekä Venäjän valtiohistorian keskeisistä kiistakysymyksistä.

Tiistai 25.9.2018 klo 14-17
Markku Kivinen: Venäjän hyvinvointiyhteiskunta
Luennolla paneudutaan Venäjän sosiaalisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin sosiaalipolitiikan avulla. Venäjän kehitystä on leimannut poikkeuksellinen sosiaalinen kriisi, joka on ilmennyt m.m. odotettavissa olevan eliniän alenemisena ja turvaverkkojen romahduksena. Taustalla on koko yhteiskuntajärjestelmän muutos, joka edellyttää markkinatalouden sosiaalisiin ongelmiin kohdistettua sosiaalipolitiikkaa.

Torstai 27.9.2018 klo 14-17
Kaarina Aitamurto: Venäjän uskonto
Luennolla luodaan yleiskatsaus erilaisiin uskontoperinteisiin ja niiden historiaan Venäjällä. Lisäksi luennolla esitellään Venäjän tämän hetken uskontopolitiikkaa ja uskonnoista tehtyä tutkimusta.

tiistai 2.10.2018 klo 14-17
Katri Pynnöniemi: Venäjän turvallisuuspolitiikka
Luennolla opiskelijat perehtyvät Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaan ajatteluun: historiallisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin, joilla Venäjän roolia selitetään, uhkakuviin ja niiden taustalla vaikuttaviin ajattelutapoihin. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät Venäjän nyky-politiikan taustat ja osaavat soveltaa saamaansa tietoa myöhemmin opinnoissaan.

Torstai 4.10.2018 klo 14-17
Katja Lehtisaari: Venäjän media
Luennon tavoitteena on antaa yleiskuvaus Venäjän mediakentästä, muun muassa siitä millainen rooli televisiolla, lehdistöllä ja internetillä on ja miten mediaa käytetään. Luennolla käsitellään myös sananvapautta, digitalisaatiota ja muita mediajärjestelmään liittyviä haasteita.

Tiistai 9.10.2018 klo 14-17
Veli-Pekka Tynkkynen: Venäjän ympäristöpolitiikka
Luento pureutuu Venäjän ympäristön tilaan ja sen muutokseen lähestyen nykyisen politiikan vaihtoehtoja tilallisesta (maantieteellisestä) ja historiallisesta näkökulmasta. Luennolla keskitytään luonnonvarojen hyödyntämisen ympäristövaikutuksiin sekä luonnon- että yhteiskuntatieteen näkökulmista. Venäjän talouden ja yhteiskunnan kannalta keskeinen energiasektori nousee esimerkkitapausten kautta keskiöön.

Torstai 11.10.2018 klo 14-17
Katalin Miklóssy: Venäjän naapurit
Luennon tarkoituksena antaa opiskelijoille johdatusta siihen, miten Venäjä mielletään sen naapurimaissa. Esimerkkeinä käytetään EU:n itäisiä jäseniä ja itäiseen naapurustoon kuuluvia valtioita. Pohditaan historiallisen jatkumon ja alati muuttuvan alueellisen kontekstin ristiriitaa ja sitä miten se vaikuttaa maiden suhtautumisiin. Hahmotetaan, onko olemassa yhteneväisiä toimintamalleja ja strategioita tulla toimeen suuren naapurin kanssa sekä sitä, miten Venäjä käyttää vahvaa asemaansa hyväksi.

16.10.2018 klo 14-16
Koonti ja palaute: Sari Autio-Sarasmo

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.9.2018
14:15 - 16:45
To 13.9.2018
14:15 - 16:45
Ti 18.9.2018
14:15 - 16:45
To 20.9.2018
14:15 - 16:45

Kurssin suorittaminen

Luentosarjan oppimistavoitteet: Luentosarjan käytyään opiskelija osaa listata keskeiset Helsingin yliopistossa ja Aleksanteri-instituutissa edustetut Venäjään liittyvät tutkimusalat. Luentosarjan käytyään opiskelija pystyy nimeämään Venäjään liittyvät keskeiset kysymykset ja lähestymistavat. Opiskelija tunnistaa Venäjään liittyvän akateeminen tutkimuksen tuottamia tutkimustuloksia.

Suoritus: Osallistuminen luennoilla (väh. 80 %), ylimääräiset poissaolot pitää suorittaa erikseen sovittavalla tehtävällä (lyhyt essee). Hyväksytty suoritus: Oppimispäiväkirja (erillisin ohjein), osallistuminen keskusteluun ja luennoilla tehtyihin ryhmätöihin sekä läsnäolo luennoilla. Arvosana: 0-5.