Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 Cr Luentokurssi 16.1.2020 - 27.2.2020

Kohderyhmä

Opintojakso on avoinna kaikille valtiotieteellisen tiedekunnan sekä maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kuluttajaekonomian koulutusohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä. Lisäksi opiskelija tunnistaa opintojaksolla esiteltävien tutkimushankkeiden kontribuutiota yhteiskunnalle ja paikantaa hankkeisiin/tutkimusteemoihin liittyviä jatkotutkimusaiheita esimerkiksi potentiaalisina opinnäytetyön (esim. maisteri/pro-gradu työn) aiheina.

Ajoitus

3. periodi

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, artikkelien lukemisesta sekä lyhyiden esseiden kirjoittamisesta yksilötehtävänä valituista tutkimusteemoista.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosana (asteikolla 0–5) perustuu kirjallisten töiden arviointiin. Vähintään viidellä lähiopetuskerralla on oltava läsnä, jotta opintojakso tulee hyväksytysti suoritetuksi. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikko 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Toteutus

Lähiopetus 28 h

Luennoille valmistaudutaan perehtymällä luentomateriaaleihin 46 h

Esseiden kirjoittaminen 59 h

Itsearviointi ja kurssipalaute 2 h