Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 Cr Luentokurssi 29.10.2020 - 3.12.2020
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 Cr Luentokurssi 16.1.2020 - 27.2.2020

Kohderyhmä

Opintojakso on avoinna kaikille valtiotieteellisen tiedekunnan sekä maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kuluttajaekonomian koulutusohjelmien opiskelijoille. Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, jotka hakevat sosiaalitieteiden maisteriohjelman Kulutus yhteiskunnassa –opintosuuntaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä. Lisäksi opiskelija tunnistaa opintojaksolla esiteltävien tutkimushankkeiden kontribuutiota yhteiskunnalle ja paikantaa niihin liittyviä jatkotutkimusaiheita esimerkiksi potentiaalisina opinnäytetyön aiheina.

Ajoitus

2. periodi

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, tuntitehtävistä, opintojakson oheismateriaaleihin perehtymisestä, artikkelireflektioista sekä itsenäisesti tai pienryhmissä laadittavista esseistä.

Lähiopetus (luennot ja tuntitehtävät) 24 h, vaaditaan 80 % läsnäoloa.

Opintojakson oheismateriaaleihin (esim. artikkelit) perehtyminen, artikkelireflektioiden laadinta, esseiden kirjoittaminen itsenäisesti tai pienryhmissä, itsearviointi ja kurssipalaute, yht. 111 h.

Oppimateriaali

Opintojakson aikana annettava kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Arvosteluperusteet nähtävissä opintojakson Moodle-alueella.

Toteutus

Lähiopetus, kirjalliset tehtävät ja itsearviointi