Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kuluttajat ja toimialarajojen disruptio 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 17.2.2020
Kuluttajat ja toimialarajojen disruptio 5 Cr Luentokurssi 29.10.2018 - 10.12.2018

Kohderyhmä

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu maisteri-opintojen alkuvaiheeseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita kriittisesti nykytalouden ilmiöitä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet asettaa uudet ilmiöt laajempaan kontekstiin ja ennakoida niiden kehitystä ja merkitystä erityisesti kuluttajan kannalta.

Ajoitus

3. periodi

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on kuvata ja tulkita kuluttajien roolia muuttavassa taloudessa; tutustuttaa opiskelijat nykytalouden dynamiikkaan ja tarjota vaihtoehtoisia teoreettisia kehyksiä, joissa teknologisen determinismin sijaan korostetaan kansalaisten/kuluttajien aktiivista roolia. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, ryhmätyöstä ja sen esittämisestä, sekä yksilötyönä tehtävästä koko opintojaksoa käsittelevästä reflektiosta.

Oppimateriaali

Opintojakson aikana annettava kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosana (asteikolla 0-5) perustuu kirjallisten töiden sekä osallistumisaktiivisuuden arviointiin. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op)

Palveluiden kulutus ja vähittäiskauppa (5 op)

Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla(5 op)

Kulutuksen politiikat (5 op)

Toteutus

Lähiopetus 24 h (luennot, tuntiharjoitukset, ryhmätöiden ohjaus)

Reflektion kirjoittaminen 24 h

Valikoituun oheiskirjallisuuteen tutustuminen 20 h

Ryhmätyö 65 h

Itsearviointi ja kurssipalaute 2 h