Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2019 klo 09:00 - 30.11.2019 klo 23:59

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään sosiaalityöstä ihmisoikeusperustaisena toimintana ja osaa arvioida sosiaalityötä ja sen kohdeilmiötä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä jännitteitä suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti ja osaa yhdistää ongelmien käsittelyn perus- ja ihmisoikeuksia säätelevään lainsäädäntöön, sopimuksiin ja valvontamekanismeihin. Opiskelija osaa soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa esimerkiksi maisterintutkielmassaan ja työelämässä. Opiskelijan ryhmätyötaidot ja itsenäisen tiedonhankinnan valmiudet ovat kehittyneet.

Palautuspäivä 30.11.2019

Suoritusohjeet ja palautus Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34211

Koivurova, T & Pirjatanniemi, E (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja. Tietosanoma 2013.

Nykänen, E & Kalliomaa-Puha, L & Mattila, Y: Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. THL 2017.

Ranta-Tyrkkö, S: Ihmisoikeudet ja sosiaalityö globaalien kriisien maailmassa. Teoksessa Jäppinen, M et al (toim.) Kansainvälinen sosiaalityö. United Press Global 2016.

Reichert, Elisabeth: Social work and human rights. A foundation for policy and practice. Columbia University Press 2011.

Standards in social work practice meeting human rights. IFSW 2012.

Opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

1) Luento-opetus ja pienryhmissä toteutettava projektityö TAI

2) Opintojakson kirjallisuuteen ja opiskelijan omaan tiedonhankintaan perustuva essee