Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (ZVI331/ZVI371) 5 Cr Kurssi 3.9.2019 - 10.12.2019
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (SUKU-V302/ZVI331/ZVI371) 5 Cr Kurssi 4.9.2018 - 11.12.2018

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen viron kielen aineenopettajaksi opiskeleville ja vaihtoehtoinen muille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositellaan opintojakson Viro vieraana kielenä suorittamista ennen tai samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija kehittää systemaattisen käsityksen viron ja suomen yhtäläisyyksistä ja eroista sekä niiden historiallisesta taustasta.Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa myös katsauksen kielten typologisen tutkimuksen teoreettisiin periaatteisiin, ja hänellä on käytännölinen taito analysoida viron ja suomen kieltä tärkeimpien kielioppisten ja leksisten yhtäläisyytensä ja erojen suhteen.

Ajoitus

Maisteritutkinnon toinen opiskeluvuosi. Järjestetään syyslukukaudella (1. ja 2. periodi).

Sisältö

Opiskelijalla syventää tietojaan viron ja suomen kieliopista. Vertailu auttaa selventämään yhdenmukaisuuksia ja eroja näiden kahden itämereläisen kielen välillä ja ymmärtämään paremmin sanamuotojen ja kielen rakenteiden alkuperää ja kehitystä. Kurssilla esitellään piirteet, jotka ovat yhteisiä molemmille kielille ja yhdistävät niitä samoin kuin erot fonetiikassa, fonologiassa, morfologiassa ja syntaksissa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen. Opettajan toiminta: Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi. Ongelmalähtöinen oppiminen.

Oppimateriaali

Luennoilla ilmoitettava oheismateriaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Esitelmä semiaareissa ja essee. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Toteutus

Toteutetaan lähiopetuksena. Läsnäolovaatimus 90%.