Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.2.2020 klo 09:00 - 30.4.2020 klo 23:59

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (valinnainen opintojakso)

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Esitietovaatimuksena on kurssi Tietorakenteet ja algoritmit.

Erilaiset ohjelmointiin sekä algoritmeihin ja tietorakenteisiin liittyvät kurssit syventävät aihepiirin ymmärtämistä.

Harjoitustyön suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa kirjallisuudessa esitettyjä tietorakenteita ja algoritmeja Java-kielellä
  • osaa laatia ja toteuttaa oikein toimivia ja tehokkaita ratkaisuja algoritmisiin ongelmiin soveltaen tunnettuja tietorakenteita ja algoritmitekniikoita
  • osaa vertailla eri algoritmeja saman ongelman ratkaisemiseksi

Toisen opiskeluvuoden syksy

Harjoitustyö järjestetään jokaisen opetusperiodin aikana sekä kesällä.

Opiskelija ratkaisee ohjaajan kanssa sovitun ohjelmointiongelman ja toteuttaa itse ratkaisualgoritmin ja sen aputietorakenteet Java-kielellä. Opiskelija testaa ja dokumentoi ratkaisunsa. Ohjaajan kanssa sovitun tehtävänannon mukaisesti työhön kuuluu lisäksi esim. itsenäistä kirjallisuuteen perustuvaa selvitystä tai algoritmien kokeellista vertailua.

Harjoitustyön apuna käytetään valittuun aiheeseen liittyvää algoritmialan kirjallisuutta ja tarpeen mukaan ohjelmointikielen dokumentaatiota jne.

Opiskelija raportoi viikoittain työn edistymisestä ohjaajalle ja saa siitä palautetta. Ohjaaja antaa tarpeen mukaan neuvoja henkilökohtaisesti tai verkon välityksellä. Opiskelija antaa ja saa myös vertaispalautetta.

Arvioinnissa otetaan huomioon lopullinen ohjelmakoodi, työstä laadittu kirjallinen selostus sekä osallistuminen vertaispalautteeseen ja muuhun kurssin toimintaan.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Harjoitustyö suoritetaan toteuttamalla ja testaamalla tehtävänannon mukaiset algoritmit ja laatimalla tuloksista kirjallinen selvitys.

Harjoitustyökurssiin voi liittyä osia, joissa on läsnäolopakko (esim. aloitusluento, oman työn esittely muille opiskelijoille, vertaispalaute). Suurin osa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti eikä edellytä läsnäoloa.