Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Opintokokonaisuus: TKT2 - Aineopintojen opintojaksot (Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma)

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Tieteenalan keskeisin käsitteistö ACM curricula - kehystä soveltaen on tarjolla kandiohjelman muilla peruskursseilla. Tätä taustatietoa hyödyntäen on mahdollista lukea asiantuntijoille kirjoitettuja tutkimusjulkaisuja ja hahmottaa omatoimisesti, miten esitettyjä käsitteellisiä ratkaisuja voidaan tulkita konkreettisesti. Yleisesti kanditutkielman aihepiirit ovat opiskelijoille uusia ja siten edellytetään paineensietokykyä ja itsesäätelyä, jotta ohjaajan kanssa vaiheisiin jaettu työskentelyprosessi etenee vaaditussa aikataulussa.

Tutkielmatyöskentelyä tukevat erilaiset konkreettiset harjoitustyöt, erityisesti ohjelmistotuotantoprojekti, jossa ryhmätyönä ratkaistaan konkreettinen ohjelmistotarve. Tällaiset konstruktiot ovat olennaisessa roolissa eräissä tietojenkäsittelytieteen osien tutkimusmenetelmissä ja auttavat näkemään, miten testauksen ja muun arvioinnin kautta asteittain parannuksia hekemalla päästään parempiin ratkaisuihin. Vastaavalla syklisellä tavalla toimitaan myös tieteellisessä työskentelyssä, vaikka tavoitteet ja arviointitavat ovatkin projektiryhmää suuremman tiedeyhteisön eri syistä keräämiä.

Kurssin aikana opiskelija kehittää itselleen omakohtaiset työskentelyprosessit, jotka valmistavat ja soveltuvat maisteri- ja jatko-opintoihin, tutkimusyhteisön vuorovaikutteiseen tapaan tuottaa uutta tietoa sekä tutkimustuloksia hyödyntävän yritysmaailman asiatuntijatehtäviin.

Kurssilla opiskelija tutustuu oman alansa tieteellisen kirjallisen ja suullisen kommunikaation normeihin ja menetelmiin sekä tutustuu tutkimustiedon haun välineisiin oman tutkielmansa aihepiirinsä kautta. Opiskelija tuottaa valitsemastaan aihepiiristä tutkielman, niin että tutkimuskysymyksen kannalta merkittävät näkökohdat argumentoidaan johdonmukaisesti ja olennaiseen keskittyen, käyttäen tieteenalan tarkkaa termistöä, käsittelee asiaa syventävästi (soveltaen, analysoiden tai arvioiden) ja jäsenneltynä lukijalle ymmärrettävään muotoon. Opiskelija tuottaa tutkielmaansa liittyen myös suullisen esitelmän, joka vastaa tieteellisen argumentoivan, syvätason käsittelyn tavoitteisiin.

Kurssilla opiskelija oppii omatoimisemmin kontrolloimaan omaa työskentelyprosessiaan tieteellisen tiedon hankkijana nykyaikaisin välinein ja jalostajana kirjalliseen ja suullisen esityksen muotoon. Hän oppii antamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta näissä tehtävissä ja suhtautumaan kriittisesti julkaistuun tutkimustietoon ja sen laatuun. Hän ymmärtää tutkimusmenetelmien merkityksen tulosten uskottavuudelle ja osaa etsiä relevantteja julkaisusarjoja oman aihepiirinsä jatkuvaa seuraamista varten.

Kurssilla harjoitellut vuorovaikutustaidot valmistavat asiantuntijan työtehtäviin laaja-alaisesti. Tieteenalan yleinen luonne, sen eräät keskeiset tutkimusmenetelmät sekä teorian ja käytännön välinen suhde konkretisoituvat oman tutkielman aihepiirin systemaattisessa käsittelyssä. Yleiset tietotyövalmiudet, kuten argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot, itsesäätely- ja yhteistyötaidot harjaantuvat. Lisäksi opiskelijan asiantuntija-identiteetti selkeytyy kun ymmärrys aikaisempien opintojen antamista valmiuksista kasvattaa motivaatiota kehittää taitoja tavoitteellisesti eteenpäin. Reflektiotaidot ja itsensä johtamisen taidot harjaantuvat ohjauskeskustelujen kautta.

Järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella joka vuosi. Kurssille hakeminen tapahtuu edellisen lukukauden lopulla: lisäohjeita kurssille ottamisen ehdoista ja ilmoittautumisesta sivulla https://docs.google.com/document/d/1xhLHs20RdypWgZvy-ATa4fvX8CwqiNr7KcdCdOJVIF0/edit?usp=sharing.

Suositellaan suoritettavaksi kun muut pakolliset kandiohjelman kurssit on suoritettu. Kurssin luento-osuuteen voi osallistua vapaasti, mutta varsinaiseen ryhmissä tapahtuvaan, koko lukukauden kestävään tutkielmaohjaukseen osallistuminen vaatii kurssipaikan saamista (kts. tarkempi ohjeisto).

Kaikille yhteisissä tapaamisissa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • liittyminen tutkijayhteisöön ja tutkijan tai asiantuntijan tapa toimia: tiede, tutkimus ja julkaiseminen;
 • tutkimusjulkaisun tiedostava lukeminen;
 • oman tutkielman kirjoittamisen prosessi;
 • tutkimustiedon haun harjoittelu;
 • tieteellisistä esitelmistä, etiikasta, oikeakielisyydestä ja työtavoista yhteisöissä keskustelu.

Ryhmissä jokainen tekee useita kirjoitusharjoituksia sekä pitää suullisen esitelmän:

 • Essee kokoaa tarkasteltavan aiheen keskeisen sisällön omin sanoin, mutta perustuu vain pieneen määrään alustavia, kokonaiskuvaa tukevia julkaisuja.
 • Tutkielmasuunnitelma eli aine on kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
 • Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten sekä suullisen esityksen muotoon.
 • Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvempään ja monipuolisempaan ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn ja sisällön kokoonpanotapaan.
 • Kypsyysnäyte kirjoitetaan osana kurssia ja sen tarkastaa myös kieliasiantuntija.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi: yleiskatsaus, tarkempi fokusointi osa-alueeseen, käsittelyn monipuolistaminen varsinaiseksi tutkielmaksi.

Suositeltava: Justin Zobel: Writing for Computer Science.

Pakollinen: Kurssisivulla ja ryhmissä annetut esitystapaohjeet.

Suositeltava: Ryhmän ohjaajan antamat ohjeet seurattavista julkaisufoorumeista tai tutkimusryhmistä.

Opiskelijan toiminta:

 • osallistua järjestettyihin yhteisöllisiin tapahtumiin;
 • aktiivisesti pyrkiä raportoimaan tutkielman (tai muun harjoitteen) edistymistä ja suunnitelmia seuraavista askeleista sekä hakea näihin palautetta sekä ohjaajalta että vertaisilta;
 • aktiivisesti tutustua laitoksen niihin tutkimusryhmiin, joiden teemat ovat lähellä omia kiinnostuksenkohteita, sekä lukemalla ryhmän julkaisuja että hakeutumalla keskustelemaan ryhmän tutkijoide kanssa;
 • ottaa positiivisesti vastaan palautetta ja hyödyntää sitä, vastaamalla kuitenkin itse omien tuotosten laadusta;
 • kehittää aktiivisesti omaa työskentelyprosessia.

Opettajan toiminta:

 • kurssin alun keskustelut tai luennot yhteisistä tavoitteista, toimintatavoista ja tutkijayhteisön arvoista, mukaan lukien rohkaiseminen erilaisten työskentelytekniikoiden kokeiluun, rohkaiseminen omien kirjoitusasenteiden, vahvuuksien ja heikkouksien etsimiseen itsereflektiomenetelmillä ja ryhmässä,
 • kirjaston tuottama tiedonhakuharjoitus,
 • ohjaajan ja opiskelijan kahdenkeskiset tapaamiset,
 • ohjausryhmän yhteiset vertaispalaute- ja esitelmätilaisuudet,
 • kirjallinen ja suullinen palaute kirjallisista harjoitteista ja kypsyysnäytteestä.

Tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5 noudattaen rubriikkia sivulla

https://www.cs.helsinki.fi/i/summanen/teaching/Kandidaatintutkielmat/arvosanaperusteet.pdf

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena yhden lukukauden mittaisena kurssina.

Opintojakson aluksi muodostetaan kaikkien aloittajien kesken luento- ja keskustelutilaisuuksissa yleiskatsaus tieteellisestä prosessista, erilaisista tutkimusjulkaisujen lajeista ja tavoista arvioida niiden onnistumista. Lisäksi keskustellaan tieteellisten artikkeleiden luku- ja prosessointitavoista - ja kääntäen, tarkastellaan miten oma tutkielmateksti noudattaa samaa normistoa kuin luettavat julkaisut. Yhteiseen osuuteen kuuluu myös tutkimustiedon haun osuus, tutkimusetiikan perusteita ja normistokeskustelua oikeakielisyydestä.

Tutkielmat ja kypsyysnäytteet suoritetaan pienryhmissä, joita ohjaa kunkin erikoisalueen asiantuntija yhteistyössä saman alan kokeneemman ryhmän valvojan kanssa. Ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelijan aiheen- ja tutkimuskysymyksenvalinta on sopivan kokoinen ja turvallinen saatavilla olevan tutkimuskirjallisuuden haastavuuden suhteen. Ohjaaja antaa säännöllisesti palautetta prosessikirjoittamistyylisesti etenevän työskentelyn tuloksista ja huolehtii, että ryhmä harjaantuu vertaispalauteen hyödyntämisessä. Tutkielmien arviointiin osallistuu myös ryhmän valvoja.