Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin sisältö:

Systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian yhteinen proseminaari. Aihepiiriä käsitellään sekä käytännöllisen teologian että systemaattisen teologian oppiaineiden kuten kirkkososiologian sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan näkökulmista. Opiskelija tekee proseminaarin yhteydessä kanditutkielman.

Sisällöllisesti proseminaarissa käsitellään sekä suomalaiseen että globaaliin kaupunkilaiseen köyhyyteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Tutkittavina ilmiöinä voivat olla köyhyyden ilmeneminen, siihen liittyvät kokemukset ja vaikutukset eri elämäntilanteissa sekä kansalaisyhteiskunnan (kansalaiset itse, järjestöt, uskontotaustaiset toimijat) köyhyyteen liittyvä toiminta kaupungeissa Suomessa tai ulkomailla.

Proseminaarissa hyödynnetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tutkimus- ja viestintätaitoja ja syvennetään niitä. Opintojaksoon sisältyy myös tiedonhankintaopintoja (1 op).

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 24.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 12.12.2017
16:15 - 18:45
Pe 19.1.2018
09:15 - 11:45
Pe 26.1.2018
09:15 - 11:45
Pe 2.2.2018
09:15 - 11:45
Pe 9.2.2018
09:15 - 11:45
Ke 14.3.2018
10:15 - 12:45
Ke 21.3.2018
10:15 - 12:45
Ke 28.3.2018
10:15 - 12:45
Ke 18.4.2018
09:15 - 12:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija:

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sekä suomalaiseen että globaaliin köyhyyteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä ja osaa analysoida niitä monipuolisesti joko systemaattisen teologian tai käytännöllisen teologian metodien mukaisesti. Lisäksi hän ymmärtää oman taustaoppialansa metodisen lähestymistavan erityispiirteitä suhteessa toiseen em. metodiseen lähestymistapaan.

Systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian yhteinen proseminaari. Aihepiiriä käsitellään sekä käytännöllisen teologian että systemaattisen teologian oppiaineiden kuten kirkkososiologian sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan näkökulmista.

Sisällöllisesti proseminaarissa käsitellään sekä suomalaiseen että globaaliin kaupunkilaiseen köyhyyteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Tutkittavina ilmiöinä voivat olla köyhyyden ilmeneminen, siihen liittyvät kokemukset ja vaikutukset eri elämäntilanteissa sekä kansalaisyhteiskunnan (kansalaiset itse, järjestöt, uskontotaustaiset toimijat) köyhyyteen liittyvä toiminta ja siihen liittyvät teologiset ja eettiset käsitykset kaupungeissa Suomessa tai ulkomailla. Proseminaari kytkeytyy kaupunkiteologiaan ja kaupunkiteologian yliopistonlehtorin Henrietta Grönlundin johtamaan 'Kaupunkilainen köyhyys tänään' -tutkimushankkeeseen.

Proseminaarissa hyödynnetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tutkimus- ja viestintätaitoja ja syvennetään niitä. Opintojaksoon sisältyy myös tiedonhankintaopintoja (1 op). Opiskelija tekee proseminaarin yhteydessä kanditutkielman.

3. vuoden HOPS suoritetaan laatimalla alustava opintosuunnitelma maisteriopinnoille, kostamalle portfolio opintojen aikana kerättyihin materiaaleihin pohjautuen , jonka tekemisessä hyödynnetään HowULearnista saatua palautetta.

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen, kirjalliset tehtävät

Hyväksytty/hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely