Michelangelo, Viimeinen tuomio (wikipedia commons)

ESKATOLOGIA

Kristillisen dogmatiikan viimeinen lokus on tyypillisesti eskatologia tai niin sanotut ”viimeiset tapahtumat”. Tässä seminaarissa perehdytään niihin teemoihin, joita tyypillisesti käsitellään tämän otsikon alla. Mahdollisia seminaarityön aiheita ovat muun muassa seuraavat:

Eskatologia Veli-Matti Kärkkäisen dogmatiikassa
Kiirastulioppi osana katolista dogmatiikkaa
Universalismin puolustus viimeaikaisessa analyyttisessa teologiassa
Helvettiopin puolustus viimeaikaisessa analyyttisessa teologiassa
Robert Jensonin eskatologia
Wolfhart Pannenbergin eskatologia
Inklusivismi modernissa evankelikaalisessa dogmatiikassa
David Bentley Hartin teodikea
Tuomas Akvinolainen viimeisestä tuomiosta
Apokatastasis ja universalismi patristisessa teologiassa
Israel ja supersessionismi
Joseph Ratzingerin eskatologia
Eskatologia Johannes Gerhardin Ilmestyskirjan kommentaarissa

Aiheen tiimoilta voi olla sähköpostitse yhteydessä seminaarin opettajaan jo ennen seminaarin alkua.

Seminaarin ensimmäiset kokoontumiskerrat koostuvat johdantoluennoista ja tutkielma-aiheiden valinnasta. Sen jälkeen jokainen tuo luettavaksi vähintään 10 sivun esitelmän valitusta aiheesta.

Ennen ensimmäistä luentokertaa osallistujien tulee lukea seuraavat tekstit:

Richard Bauckham, “Eschatology” teoksessa Oxford Handbook of Systematic Theology.

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 28.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Esitelmäpäivämäärät

9.10. Salo ja Pajala
16.10. Kiviranta ja Ebeling
30.10. Ahtiainen ja Ryynänen
6.11. Nuutinen ja Bäckman
13.11. Mäkelä ja Ryynänen

27.11. ei kokoontumista
4.12. Ebeling, Ahtiainen, Ryynänen, Salo
11.12. Nuutinen, Bäckman, Mäkelä, Pajala, Kiviranta

Opetusaikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 25.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 9.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 16.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.12.2019
12:15 - 13:45

Muut tapahtumat

PäiväAikaOtsikkoPaikka

Pe 20.9.2019
20:15
Esitelmien päivämäärät

Materiaalit

Kurssin suorittaminen

Proseminaari lv. 2019–2020

Proseminaarissa opiskelija perehtyy johonkin systemaattisen teologian aiheeseen ja laatii siitä kandidaatintutkielman.

Osaamistavoitteet:
Tehtyään kandityön opiskelija:
- Saa valmiuksia tutkimuksen ja analyysien tekemiseen
- Osaa tuottaa itsenäisen työn tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
- Pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä ja ymmärtää niiden merkityksen tutkimuksen lähtökohtana
-¬ Kykenee soveltamaan tieteenalan tutkimuksellisia välineitä ja osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.
- Kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun
- Osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja vertailla erilaisia näkökulmia

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevat
Proseminaarissa voi olla sekä vanhan että uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevia henkilöitä. Heidän suorituksissaan on eroa sen verran, että uudessa rakenteessa laadittavalle kanditutkielmalle ei merkitä oppialaa.

Proseminaariopetus ja proseminaarin suorittaminen
Proseminaari koostuu seuraavista suorituksista:
• proseminaarityöskentely (3 op)
• tiedonhankintakurssi (1 op, kirjasto järjestää tämän) sekä
• aineopintojen hops
Vanha tutkintorakenne: Proseminaarin ja kandidaatintutkielman ohella opiskelijan on suoritettava oman pääaineensa kivijalkakurssi, mieluiten ennen proseminaariin osallistumista.
Uusi tutkintorakenne: Ei pakollisia edeltäviä opintoja, vain suosituksia
Proseminaari arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Proseminaarin yhteydessä laaditaan kandidaatintutkielma.
Kandityön pituus on noin 13-18 sivua tutkivan kirjoittamisen sivulta löytyvällä tutkielmapohjalla.
Kandidaatintutkielmat palautetaan sähköisesti. Työ palautetaan sähköiseen E-thesikseen viimeistään ennalta määriteltynä tutkielmanjättöpäivänä kello 11.30 mennessä.
Arviointimenetelmät ja -kriteerit
0-5. Kandidaatintutkielmat arvostellaan arviointiperusteitten mukaan:
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY335635

Arviointilomake:
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY351567

Kanditutkielman voi jättää tarkastettavaksi lukuvuonna tiettyinä jättöpäivinä, joita on noin kerran kuukaudessa

(Opiskelijoita pyydetään tarkastamaan ajankohtaiset tiedot flammasta)

Kandidaatintutkielmien tarkastajat saavat sähköpostiviestin E-thesiksestä heille tarkastukseen jätetyistä tutkielmista. Tutkielmat tarkastetaan ja arvostellaan E-thesiksen kautta.
Tarkempia tietoja palauttamisesta löydät täältä: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY295913

Tekniset ohjeet
Opinnäytteissä käytetään uusia teknisiä asetuksia eli uutta tutkielmapohjaa. Eroa vanhaan on sen verran, että kirjan sitomiseen tarkoitettua leveää marginaalia ei käytetä enää, vaan sen tilalla on sähköiseen palauttamiseen järkevämpi tasalevyinen ja kapea marginaali. Viittaustyyli, jolla lähteet ja kirjallisuus merkitään ja luetteloidaan, on sen sijaan uudistettu aivan kokonaan. Opiskelijat toivotaan ohjattavan käyttämään uutta viittausstandardia nimeltä Teologian tyyli. Nämä materiaalit ovat saatavissa tutkivan kirjoittamisen sivuilta, joille voi opiskelijat jo ohjata, vaikka ne ovat vielä osin keskeneräiset: http://blogs.helsinki.fi/tutkivakirjoittaminen/

Kypsyysnäyte
Kypsyysnäyte on tutkielman tiivistelmä, ja sen tarkastaa sekä kielen että sisällön puolesta pääsääntöisesti tutkielman ohjaaja. Kandidaatintutkielman kirjallinen kypsyysnäyte on samalla äidinkielen koe, joka täytyy suorittaa koulusivistyskielellä, mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Kypsyysnäyte on kandidaatin- ja maisterintutkintoihin kuuluva kaikille pakollinen suoritus, jossa opiskelija osoittaa sekä perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan että suomen tai ruotsin kielen taitonsa. Kypsyysnäytettä ei voi korvata millään muulla suorituksella. Suomen tai ruotsin kielen taito osoitetaan kandidaatintutkinnossa tai poikkeustapauksissa maisterintutkinnossa.
Kypsyysnäytteen kieli on sama kuin opiskelijan koulusivistyskieli (suomi/ruotsi). Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi, kypsyysnäytteen kieli on suomi tai ruotsi tai sama kieli, jolla tutkielma on kirjoitettu.
Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Proseminaarin tiedonhankintaosio
Proseminaarin tiedonhankintaosio hoidetaan suorittamalla HY:n kirjaston laatima Tutkielman tekijän tiedonhankinta MOOC-kurssi. Opiskelija ilmoittautuu kurssille ja suorittaa sen itsenäisesti:
https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119
Saadakseen merkinnän tiedonhankintaosion suorittamisesta opiskelijan tulee laatia Tutkielman tiedonhankinnan suunnitelma ja palauttaa se MOOCissa ohjeistettavalla tavalla. Kirjaston henkilökunta tarkastaa tehtävän ja proseminaarin opettajille lisätään oikeudet Moodle-alueelle, josta voi käydä katsomassa teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoitten hyväksytyt suoritukset. MOOC sisältyy proseminaarisuoritukseen, joten se täytyy tehdä proseminaarin aikana (tai aiemmin).

Kurssialueella on vapaaehtoisia ja pakollisia tehtäviä. Kurssialueen ohjelmisto tarkistaa pakolliset tehtävät. Hyväksytyssä suorituksessa 80 % tehtävistä pitää olla oikein. Pakolliset tehtävät hyväksytysti suorittanut opiskelija voi saada kurssialustalta automaattisen todistuksen pdf-tiedostona. Todistuksen voi palauttaa proseminaarin Moodle-alueelle tai MIELUITEN sähköpostilla proseminaarin vetäjälle.

Kurssista on tarjolla myös englanninkielinen versio. Ruotsinkielinen versio avataan tammikuussa 2019.

Information Seeking and Management for Thesis Writers (lähinnä maisterivaiheeseen)

https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=51

Kirjaston verkkokurssit löytyvät aina osoitteesta mooc.helsinki.fi -> Ajankohtaiset kurssit / Current MOOC’s.

Lisäksi enemmän tukea tarvitseville on tarjolla lähiopetuksia atk-luokassa.

Tulevat tiedonhankinnan kurssit näkyvät täältä
http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/koulutus/tulevat-koulutukset/

HOPS
HOPS on integroitu proseminaariin ja siitä ei anneta uudessa tutkintorakenteessa opiskeleville erillistä merkintää. Sen sijaan vanhassa tutkintorakenteessa opiskelevat tarvitsevat merkinnän YK63 Hops.
HOPSin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tekemään valintoja liittyen maisteriopintoihin ja auttaa urasuunnittelussa. Opiskelija on pohtinut omaa asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä ensimmäisen ja toisen vuoden hopseissa ja hänen olisi tarkoitus jatkaa pohdintaa tässä kolmannen vuoden hopsissakin. Monet opiskelijoista ovat keränneet osaamisestaan portfoliota, jota heidän on mielekästä jatkotyöstää, mutta opettaja voi yhdessä opiskelijoitten sopia mielekkäästi toteutustavasta.
Proseminaarin hops työskentelyn tavoitteet ja sisällöt: tieteen tekemisen lähtökohdat, siihen liittyvät taidot ja niiden kehittäminen sekä kirjoittamisprosessin eteneminen. Myös kansainvälisyystaitojen, soveltavien opintojen ja mahdollisen vaihto opiskelun huomioiminen Pohdinta maisteriopintojen pääaineen, siihen liittyvän tutkielmaseminaarin ja mahdollisten sivuaineiden valinnasta sekä niihin liittyvistä opinnoista, mukana voi olla myös työelämäpohdintaa
HOPSia tehdessä on hyvä ottaa huomioon eri ohjelmien antamat maisterioptiot teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille. Lisätietoa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/maisterioptiot-kandidaati...

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely