Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2018 klo 12:00 - 10.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 17.9.2018
14:15 - 16:45
To 20.9.2018
14:15 - 16:45
Ma 24.9.2018
14:15 - 16:45
To 27.9.2018
14:15 - 16:45
Ma 1.10.2018
14:15 - 16:45
Ma 8.10.2018
14:15 - 16:45
To 11.10.2018
14:15 - 16:45

Muu opetus

Opetuskieli: suomi
03.10. - 03.10.2018 Ke 14.15-16.45
31.10. - 31.10.2018 Ke 13.15-15.45
07.11. - 07.11.2018 Ke 14.15-16.45
14.11. - 14.11.2018 Ke 14.15-16.45
28.11. - 28.11.2018 Ke 13.15-15.45
Miika Tucker
Opetuskieli: suomi
04.10. - 04.10.2018 To 14.15-16.45
01.11. - 08.11.2018 To 14.15-16.45
22.11. - 29.11.2018 To 14.15-16.45
Lauri Laine
Opetuskieli: suomi
04.10. - 04.10.2018 To 14.15-16.45
01.11. - 08.11.2018 To 14.15-16.45
22.11. - 29.11.2018 To 14.15-16.45
Marika Pulkkinen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on muodostunut käsityksen raamatuntutkimuksen keskeisistä kehityskuluista sekä nykytutkimuksen menetelmistä, niin että hän osaa kuvata Vanhan testamentin ja Uuden testamentin tutkimuksen keskeisiä ongelmia ja erilaisia ratkaisumalleja perusteluineen
  • kykenee havaitsemaan ja analysoimaan Raamatun erilaisiin käyttö- ja tulkintatapoihin liittyviä tiedollisia ja tulkinnallisia elementtejä
  • osaa asettaa tekstille kysymyksiä, tehdä siitä havaintoja sekä tunnistaa tekstin tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä sekä niiden päämääriä
  • tuntee tieteellisen eksegeettisen keskustelun ja kirjoittamisen periaatteet
  • pystyy osallistumaan keskusteluun ja analysoimaan Raamatun tekstejä yhteistyössä toisten kanssa
  • kykenee tiedonhakuun ja osaa soveltaa keskeisiä eksegeettisiä menetelmiä, niin että osaa laatia eksegeettisen analyysin kirjallisuuden ja apuneuvojen avulla.

Opintojaksossa perehdytään eksegetiikan keskeisten tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien historiaan ja nykytilanteeseen. Kurssin aikana laaditaan Vanhan tai Uuden testamentin tekstistä analyysi, jossa sovelletaan tekstin kannalta mielekkäitä eksegeettisiä lähestymistapoja sekä pohditaan tekstin hermeneuttista merkitystä. Opintojaksossa tutustutaan Raamatun erilaisiin käyttö- ja tulkintatapoihin sekä perehdytään Raamatun vaikutushistorian kysymyksiin ja ongelmiin. Tämä antaa edellytyksiä analysoida ja arvioida yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa keskustelussa käytettyjä Raamattuun perustuvia argumentteja. Kurssi antaa valmiuksia Raamatun tekstien soveltamiseen kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyössä. Opetus- ja kasvatustehtäviin suuntautuville kurssi tarjoaa mahdollisuuden syventää Raamatun tuntemusta ja antaa käytännön tuntumaa sen tulkintaan.

Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professorin/apulaisprofessorin luennot sekä luentoihin liittyvät tehtävät 21 t. (2op). Luennoilla käsitellään Raamatun keskeisiä teemoja ja tekstijaksoja sekä niihin liittyviä tulkinta- ja tutkimusongelmia. Luennoista laaditaan oppimispäiväkirja.

Lisäksi laaditaan pienryhmissä (15 t) parityönä tekstianalyysi (ryhmät ja analyysi, 1,5op), jossa hyödynnetään tekstin selitykseen ja tulkintaan soveltuvaa kirjallisuutta. Ryhmissä keskustellaan tekstien tulkinnasta ja ohjataan tekstianalyysien tekemistä.

Opintojaksoon liittyy seuraava kirjallisuus, jota hyödynnetään luennoitsijan sekä pienryhmien vetäjien ohjeistuksen mukaan kurssiin liittyvässä työskentelyssä. Kirjallisuudesta suoritetaan 1,5op luentojen yhteydessä luennoitsijan määrittelemällä tavalla.

Minna Heimola, Raamattu ja rasismi. Suomen Eksegeettinen Seura, 2016.

Raimo Hakola ja Outi Lehtipuu, Alussa oli Sana - kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari: 1. vuosikerta. Kirjapaja, 2013

Raimo Hakola, Niko Huttunen ja Outi Lehtipuu, Maan suola - kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari: 3. vuosikerta. Kirjapaja, 2014.

Petri Luomanen, Niko Huttunen ja Kalevi Virtanen, toim. Sisäänkäyntejä Raamattuun: Tulkitsijan kirja. Kirjapaja, 2017.

Asteikolla 0-5. Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella.