Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 12:00 - 24.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 2.11.2017
10:15 - 11:45
To 9.11.2017
10:15 - 11:45
To 16.11.2017
10:15 - 11:45
To 23.11.2017
10:15 - 11:45
To 30.11.2017
10:15 - 11:45
To 7.12.2017
10:15 - 11:45
Ke 17.1.2018
14:15 - 15:45
Pe 26.1.2018
12:15 - 13:45
Ke 31.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 7.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 21.2.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva suomalaisen uskonnollisuuden kentästä fokusoiden vähemmistöuskontoihin ja niiden suhteeseen valtauskonnollisuuteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa suomalaisen uskonnollisen kentän monimuotoisuutta, ymmärtää nykytilanteeseen johtavat historialliset kehityskaaret, osaa tarkastella analyyttisesti uskonnollisen yhteisön identiteetin rakentumiseen liittyviä tekijöitä sekä pystyy jäsennellysti reflektoimaan yhteisön kohtaamisen tuottamia kysymyksiä.

Kurssilla tutustutaan suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoiseen kenttään esittelemällä muita kuin kristillisiä yhteisöjä sekä historiallisesta perspektiivistä että nyky-yhteiskunnan ilmiöinä. Tarkastelun kohteita ovat mm. Suomen muslimiyhteisöt, Jehovan todistajat, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko sekä muut itäisistä tai läntisistä lähtökohdista peräisin olevat ei-kristilliset uskonnolliset virtaukset ja ilmiöt, kuten hindulaisuuden ja buddhalaisuuden suuntaukset, uuspakanismi, esoteerisuus ja vaihtoehtoinen henkisyys. Kurssilla tutustutaan myös suomalaiseen uskonnottomuuteen ja ateismiin, näiden historiaan ja nykytilanteeseen sekä erilaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyneisiin poliittisen kirkkokritiikin muotoihin.

Näkökulma yhteisöihin on ensinnäkin sosiologinen, mikä tarkoittaa sitä, että kurssilla tarkastellaan yhteisöjen rakentumista ja toimintaa, fokuksessa erityisesti sosiaalisen identiteetin tuottamiseen liittyvät kysymykset. Kyse on samalla myös yhteisöjen sosiohistoriallisesta paikantamisesta, jolloin tavoitteena on hahmottaa sekä Suomen uskonnollista kenttää kokonaisuutena että sitä, millä tavalla tarkastellut yhteisöt ovat sijoittuneet tähän kenttään. Miten ne ovat rantautuneet Suomeen, minkälaisia kannattajamääriä niillä on, miten ne ovat rakentuneet ja rakentaneet omaa identiteettiään suhteessa muuhun uskonnollisuuteen? Samoin tullaan tarkastelemaan yhteisöjen yhteiskuntasuhteen rakentumista pohtien uskonnollisuuden muutosten yhteyttä yhteiskunnan muihin muutosprosesseihin. Tämä tapahtuu esittelemällä yhden tai useamman esimerkin kautta sitä, sitä, minkälaisia haasteita nämä yhteisöt ovat kohdanneet suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa.

- Osallistuminen opetukseen

- Yhden sivun pikanäkökulma vähintään kolmesta käsiteltävästä uskonnollisesta yhteisöstä. Pikanäkökulmassa tarkastellaan ja analysoidaan jotain ajankohtaista ilmiötä, jota käsitellään uskonnollisessa yhteisössä (esim. somessa tai muussa mediassa). Pikanäkökulmat palautetaan ennen kuin yhteisöä käsitellään luennolla.

- Havainnointitehtävä, jossa osallistutaan yhden (jossain pikanäkökulmassa käsitellyn) uskonnollisen yhteisön järjestämään tilaisuuteen, ja kirjoitetaan sen pohjalta havainnointipäiväkirja sekä

- Loppuessee, jossa yhdistetään havainnointietnografia tarkasteltavan uskontoperinteen kontekstiin.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssisivulla sekä opetuksen yhteydessä

Arviointiasteikko 0-5. Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Arvioinnissa painotetaan kykyä a) linkittää eri tehtävissä tuotettua tietoa yhteen ja b) tuottaa jäsennelty kokonaisuus, jossa näkyy myös kriittinen reflektio suhteessa suorituksen eri vaiheisiin

Osallistuminen opetukseen

- Yhden sivun pikanäkökulma vähintään kolmesta käsiteltävästä uskonnollisesta yhteisöstä. Pikanäkökulmassa tarkastellaan ja analysoidaan jotain ajankohtaista ilmiötä, jota käsitellään uskonnollisessa yhteisössä (esim. somessa tai muussa mediassa). Pikanäkökulmat palautetaan ennen kuin yhteisöä käsitellään luennolla.

- Havainnointitehtävä, jossa osallistutaan yhden (jossain pikanäkökulmassa käsitellyn) uskonnollisen yhteisön järjestämään tilaisuuteen, ja kirjoitetaan sen pohjalta havainnointipäiväkirja sekä

- Loppuessee, jossa yhdistetään havainnointietnografia tarkasteltavan uskontoperinteen kontekstiin.

Heikki Pesonen