Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 23.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 15.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 12.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 19.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 26.2.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva suomalaisen uskonnollisuuden kentästä fokusoiden vähemmistöuskontoihin ja niiden suhteeseen valtauskonnollisuuteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa suomalaisen uskonnollisen kentän monimuotoisuutta, ymmärtää nykytilanteeseen johtavat historialliset kehityskaaret, osaa tarkastella analyyttisesti uskonnollisen yhteisön identiteetin rakentumiseen liittyviä tekijöitä sekä pystyy jäsennellysti reflektoimaan yhteisön kohtaamisen tuottamia kysymyksiä.

Kurssilla tutustutaan suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoiseen kenttään esittelemällä muita kuin kristillisiä yhteisöjä sekä historiallisesta perspektiivistä että nyky-yhteiskunnan ilmiöinä. Tarkastelun kohteita ovat mm. Suomen muslimiyhteisöt, juutalaiset, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko sekä muut itäisistä tai läntisistä lähtökohdista peräisin olevat ei-kristilliset uskonnolliset virtaukset ja ilmiöt, kuten hindulaisuuden ja buddhalaisuuden suuntaukset, uuspakanismi, esoteerisuus ja vaihtoehtoinen henkisyys. Kurssilla tutustutaan myös suomalaiseen uskonnottomuuteen ja ateismiin, näiden historiaan ja nykytilanteeseen sekä erilaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyneisiin poliittisen kirkkokritiikin muotoihin.

Näkökulma yhteisöihin on ensinnäkin sosiologinen, mikä tarkoittaa sitä, että kurssilla tarkastellaan yhteisöjen rakentumista ja toimintaa, fokuksessa erityisesti sosiaalisen identiteetin tuottamiseen liittyvät kysymykset. Kyse on samalla myös yhteisöjen sosiohistoriallisesta paikantamisesta, jolloin tavoitteena on hahmottaa sekä Suomen uskonnollista kenttää kokonaisuutena että sitä, millä tavalla tarkastellut yhteisöt ovat sijoittuneet tähän kenttään. Miten ne ovat rantautuneet Suomeen, minkälaisia kannattajamääriä niillä on, miten ne ovat rakentuneet ja rakentaneet omaa identiteettiään suhteessa muuhun uskonnollisuuteen? Samoin tullaan tarkastelemaan yhteisöjen yhteiskuntasuhteen rakentumista pohtien uskonnollisuuden muutosten yhteyttä yhteiskunnan muihin muutosprosesseihin. Tämä tapahtuu käsittelemällä sitä, minkälaisia haasteita nämä yhteisöt ovat kohdanneet suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa.

- Yhden sivun pikanäkökulma vähintään kolmesta käsiteltävästä uskonnollisesta yhteisöstä. Pikanäkökulmassa tarkastellaan ja analysoidaan jotain ajankohtaista ilmiötä, jota käsitellään uskonnollisessa yhteisössä (esim. somessa tai muussa mediassa). Pikanäkökulmat palautetaan ennen kuin yhteisöä käsitellään luennolla.

- Havainnointitehtävä, jossa osallistutaan yhden (jossain pikanäkökulmassa käsitellyn) uskonnollisen yhteisön järjestämään tilaisuuteen, ja kirjoitetaan sen pohjalta havainnointipäiväkirja sekä

- Loppuessee, jossa yhdistetään havainnointi tarkasteltavan uskontoperinteen kontekstiin lisälukemiston perusteella.

Jaetaan Moodlen kautta

0-5

Arvioinnissa painotetaan kykyä a) linkittää eri tehtävissä tuotettua tietoa yhteen ja b) tuottaa jäsennelty kokonaisuus, jossa näkyy myös kriittinen reflektio suhteessa suorituksen eri vaiheisiin

Kontaktiopetusta noin 20 tuntia. Opetusmenetelmänä on keskustelua aktivoiva luennointi, jossa hyödynnetään audiovisuaalisia materiaaleja (puheita, videoita tms.).

Ilkka Lindstedt