Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa 5 Cr Luentokurssi 22.1.2021 - 26.2.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Peruttu Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa 5 Cr Tentti 20.3.2020 - 20.3.2020
Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa 5 Cr Luentokurssi 15.1.2020 - 19.2.2020
Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa 5 Cr Luentokurssi 16.1.2019 - 3.3.2019
Köyhyys ja kristinusko 5 Cr Luentokurssi 17.1.2018 - 28.2.2018

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa köyhyyden määritelmällisen moninaisuuden yksilöllisenä, yhteiskunnallisena ja globaalina käsitteenä
  • tunnistaa köyhyyden keskeiset kysymykset Raamatussa, kirkkojen historiassa, etiikassa ja modernissa teologiassa
  • osaa jäsentää köyhyyden parissa toimivaa monimuotoista kirkollista, uskonnollista ja yhteiskunnallista kenttää
  • ymmärtää köyhyyden teemoja teologian eri oppialojen näkökulmista
  • osaa hyödyntää köyhyyden teologisia näkökulmia nykypäivän yhteiskunnalliseen keskusteluun suomalaisessa ja globaalissa kontekstissa ja saa valmiuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen työelämässä.

Sisältö

Opintojaksossa köyhyyttä tarkastellaan laaja-alaisesti eri teologisten oppialojen näkökulmista ja uusimman köyhyystutkimuksen valossa. Aihepiiriä tutkitaan erityisesti teologisen tutkimuksen näkökulmasta niin historiallisena kuin nykypäivän yhteiskuntien kysymyksenä, esim. kuinka köyhyys on ymmärretty Raamatussa sekä eri aikakausina kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen etiikassa ja käytänteissä. Köyhyyttä tarkastellaan myös ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden (esim. katukerjääminen, pakolaisuus) ja auttamistahojen (esim. diakonia, kehitysyhteistyö, kolmas sektori) näkökulmista.

Opintojaksoon kuuluva käytännön kenttätyöosio tuo kurssiin omakohtaisen osallisuuden ulottuvuuksia ja antaa valmiuksia myös käytännön työelämää ajatellen.

Suoritustavat

Opitun osoittaminen ohjeistuksen mukaan yksilöllisen ja/tai ryhmätehtävän sekä käytännön kenttätyön avulla. Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kenttätyöosio.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointiasteikko 0–5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.