Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Opiskelija syventyy tutkielmansa kannalta keskeiseen tutkimusproblematiikkaan. Opiskelija harjaantuu käymään analyyttistä keskustelua tutkimuskirjallisuudesta ja tutkimusmenetelmällisistä kysymyksistä.

Kurssi tukee seminaarissa tapahtuvaa työskentelyä.

1. Metodiharjoitusryhmä

Osallistuminen oman tutkielmaseminaarin harjoitusryhmään (10 t), joka sijoittuu 1. periodiin. Harjoitusryhmässä tehdään omaan graduun liittyviä syventäviä metodisia harjoituksia sekä opitaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Suorituksen arvioi ryhmän vetäjä.

2. Lukupiiri

Osallistuminen seminaariryhmän lukupiiriin 1. periodin aikana ja lukupiiriin liittyvien kirjallisten tehtävien tekeminen. Lukupiirissä on seminaarin vetäjän johdanto ja koonti (2-4 t), muutoin ryhmä toimii itsenäisesti erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suorituksen arvioi seminaarin vetäjä.

Lukupiirissä Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Toim. J. Antila & E. M. Laine & J. Meriläinen. SKHST 226.

Metodiryhmässä käytetään ryhmän ohjaajan valitsemia materiaaleja.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Molemmat osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Tarkemmat arviointikriteerit kuvataan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

- yksilö- ja ryhmätehtäviä