Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 Cr Luentokurssi 13.9.2019 - 18.10.2019
Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 Cr Luentokurssi 6.9.2018 - 18.10.2018
Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 Cr Kurssi 5.9.2017 - 19.10.2017

Osaamistavoitteet

* Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.

* Opiskelija osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.

* Opiskelija tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.

* Opiskelija osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).

* Opiskelijalla on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Sisältö

* Pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa, erityisesti teodikea vs. antiteodikea.

* Kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa; yhteydet mm. metafyysisiin kysymyksiin materialismista, naturalismista, idealismista, dualismista, transsendentaalifilosofiasta jne.

* Käytännöllisen teologian näkökulmia pahuuden/kärsimyksen ja kuoleman/kuolevaisuuden teemoihin.

* Uskontotieteen näkökulmia em. teemojen kulttuuriseen variaatioon jne.

* Kuoleman, kärsimyksen ja pahuuden tarkastelua taiteen (esim. kirjallisuus, elokuvat) avulla.

Suoritustavat

* Luentokurssi, jonka ohessa luettavia/analysoitavia tekstejä.

* Suoritustapana esim. essee tai oppimispäiväkirja, mahdollisesti myös suullinen esitys kurssin yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.