Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Peruttu PERUTTU Uskontojen rinnakkaiselo Jordaniassa (opintomatka) (ALKU-LIJ324 ) 5 Cr Luentokurssi 18.1.2021 - 10.5.2021
Antisemitismi kristinuskon, islamin ja ismien maailmassa 5 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 19.11.2019
Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 Cr Luentokurssi 15.1.2019 - 28.2.2019
Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 2.3.2018

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.
  • Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista.

Sisältö

  • Kurssilla tarkastellaan kristinuskon varhaisvaiheita, sen alkua juutalaisena liikkeenä ja vähittäistä erkanemista omaksi itsenäiseksi uskonnokseen. Käsiteltävään ajanjaksoon mahtuu sekä kipeää rajanvetoa että rauhallista rinnakkaiseloa ja oppineiden keskustelua.
  • Kurssilla käsitellään juutalaisvihamielisyyden eli antisemitismin historiaa sekä kristinuskon että islamin kannalta. Aikajänne ulottuu varhaiskirkon ajoista nykyaikaan. Tarkasteltavana ovat tavallisimmat antisemitistiset argumentit ja toimet. Huomiota saavat niin varhaiskirkon teologit kuin holokaustin kieltäjät.
  • Kurssilla tarkastellaan islamin syntyä, leviämistä ja sen kehitystä nimenomaan Euroopassa. Pääpaino on toisen maailman sodan jälkeisessä ajassa, jolloin muslimien määrä Euroopassa alkoi kasvaa ja islam vähitellen vakiintua Euroopan toiseksi suurimmaksi uskonnoksi. Kurssilla käsitellään nykyajan islamiin liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä eri Euroopan maissa, Suomi mukaan lukien.

Suoritustavat

Opetus annetaan verkkokurssina. Kurssilla tehdään opettajien antamia tehtäviä ja luetaan määrätyt tekstit.

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0-5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.