Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 6.11.2019 - 11.12.2019
Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 30.10.2018 - 11.12.2018
Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 18.1.2018 - 1.3.2018

Osaamistavoitteet

- Opiskelija on selvillä hermeneutiikasta tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnass.a

- Opiskelija tuntee reseptio- ja vaikutushistorian ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet ja on selvillä erilaisista tulkintamalleista ja −perinteistä sekä niiden vaikutuksesta.

- Opiskelija osaa analysoida reseptiohistoriallisia esimerkkejä tekstien syntyhistorian ja −kontekstin valossa.

- Opiskelija osaa analysoida reseptiohistoriallisia esimerkkejä uskonnon käsitteen, etiikan ja aatehistorian kannalta.

- Opiskelija ymmärtää vaikutushistorian merkityksen yhteiskunnallisten virtausten kannalta ja osaa analysoida reseptiohistorian poliittisia vaikutuksia.

Sisältö

* Eettisesti relevanttien raamatuntekstien reseptiohistoria suhteutettuna 3-4 historialliseen tilanteeseen

* Perehtyminen historiallisiin, poliittisiin, uskonnollisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, jotka tekivät esimerkkiteksteistä relevantteja kussakin historiallisessa tilanteessa.

* Hermeneuttis-tulkinnalliset mallit, joita tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa on sovellettu

* Uskonnon käsitteen rooli ja merkitys tulkinnassa erityisesti tekstien omistajuuden ja vallankäytön näkökulmasta

Suoritustavat

- Luennot

- Työpaja, jossa sovelletaan luennoilla opittua käytännön esimerkkeihin.

- Essee

- Kurssia tukevaa kirjallisuutta

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

- Asteikkona 0-5; kriteerit: keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä

Toteutus

- Osallistuminen työpajaan, luentokurssiin liittyvät kirjalliset kotitehtävät