Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Rituaalit ja uskonto 5 Cr Luentokurssi 9.10.2019 - 4.12.2019
Rituaalit ja uskonto 5 Cr Luentokurssi 26.2.2019 - 30.4.2019
Rituaalitutkimus- Rituaalit ja uskonto 5 Cr Kurssi 28.2.2018 - 2.5.2018

Osaamistavoitteet

* kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan teologian ja uskonnontutkimuksen eri alojen tietoa rituaalinäkökulman avulla,

* analysoimaan rituaalitutkimuksessa käytettyjen teorioiden luonnetta ja selitysmekanismeja,

* etsimään ja jäsentämään rituaalitutkimuksen kannalta relevanttia tutkimusaineistoa valitsemistaan lähteistä (esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta tai havainnoinnin kohteesta),

* soveltamaan rituaalitutkimuksen teorioita ja näkökulmia empiiriseen, etnografiseen tai historialliseen aineistoon

Sisältö

Rituaaliopinnoissa perehdytään akateemisen rituaalitutkimuksen perusteisiin ja opastetaan soveltamaan teoreettista tietoa uskonnollisten ja sekulaarien yhteisöjen rituaalisiin käytäntöihin. Sovelluksia voi tehdä esimerkiksi empiiriseen, historialliseen tai etnografiseen aineistoon. Opetuksessa korostuu monitieteisyys. Opiskelijaa rohkaistaan yhdistämään ja vertailemaan eri kursseilla oppimaansa tietoutta rituaalinäkökulman avulla.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan osallistumalla opetukseen, tekemällä kullekin luennolle vaaditut luku- tai havainnointitehtävät ja kirjoittamalla loppuessee, jossa opiskelija soveltaa oppimaansa valitsemaansa aineistoon.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Luentotehtävien painoarvo 25%, lopputyön 75%. Lopputyön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten opiskelija kykenee rajaamaan tutkittavan aineiston, muodostamaan tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen ja soveltamaan jotakin rituaalitutkimuksen teoriaa tai näkökulmaa tutkittavaan aineistoon.

Toteutus

ohjeistetut luku- ja havainnointitehtävät, osallistuminen ryhmätyöskentelyyn luennoilla ja lyhyen loppuesseen kirjoittaminen. Opiskelija saa luennoilla ohjausta tutkimuskysymysten muotoiluun ja aineiston valintaan.