Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 29.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
14:15 - 15:45
To 12.9.2019
14:15 - 15:45
To 19.9.2019
14:15 - 15:45
To 26.9.2019
14:15 - 15:45
To 3.10.2019
14:15 - 15:45
To 10.10.2019
14:15 - 15:45
To 17.10.2019
14:15 - 15:45
To 31.10.2019
14:15 - 15:45
To 7.11.2019
14:15 - 17:45
To 14.11.2019
14:15 - 17:45

Materiaalit

Kuvaus

  • Opiskelija tunnistaa tieteen, teologian ja uskontojen suhteen hahmottamiseen käytettävät perusmallit ja niiden perustelut.
  • Opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan eri oppialoilta nousevia käsityksiä tieteiden, teologian ja uskontojen suhteesta.
  • Opiskelija osaa arvioida ja vertailla viimeaikaisia luonnontieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä näkökulmia uskontoihin ja teologiaan.
  • Opiskelija osaa analysoida populaareja, tieteen ja uskontojen suhteisiin liittyviä tekstejä tutkimuksen valossa ja tulkita niitä monitieteisessä viitekehyksessä.

Teologian, uskonnon ja tieteen–erityisesti luonnontieteen–suhteet ovat kulttuurissamme monien kiistojen kohteena. Mitä tiede on? Millainen esimerkiksi evoluutioteorian suhde on ollut ja on uskonnollisiin instituutioihin ja teologiaan? Miten tiede voitaisiin nähdä teologisen tutkimuksen valossa? Entä kuinka teologiaa ja uskontoa on viime aikoina tutkittu luonnontieteen ja käyttäytymistieteiden tarjoamista, erityisesti kognitiivisista ja evolutiivisista, näkökulmista? Viime vuosikymmeninä onkin syntynyt monitieteellinen tutkimuskenttä, jossa tieteen ja uskonnon suhteen tutkimukseen sovelletaan historiallisia, filosofisia, psykologisia ja biologisia menetelmiä. Opintojaksolla tarkastellaan tieteen ja uskontojen suhdetta yleisellä tasolla sekä historian että filosofian välinein. Kurssilla tarkastellaan sitä, miltä uskonnot ja teologia näyttävät luonnontieteiden, erityisesti kognitiivisen uskontotieteen ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Myös nykyaikaisia ateismin ja uskonnottomuuden muotoja käsitellään, koska niiden edustajat osallistuvat usein aktiivisesti tieteen ja uskonnon rajankäyntiin. Opintojaksolla perehdytään näihin näkökulmiin uusimman kirjallisuuden ja tutkimuksen perusteella. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys siitä, kuinka tieteen ja uskonnon suhde voidaan ymmärtää, kuinka se on eri aikoina ymmärretty ja miten uskonnon tieteellinen tutkimus on vaikuttanut tähän suhteeseen. Samoin kuin alan tutkimuksessa, opetuksessa korostuu hyvin vahvasti monitieteisyys. Opintojakso rakentaa opiskelijan varhaisemman tiedon varaan (esim. tiedekunnan peruskurssit tieteellisestä ajattelusta ja teologian suhteesta filosofiaan; uskontotieteen perusteet; lukion opetus tieteen ja uskonnon suhteista). Opiskelijaa rohkaistaan yhdistämään oppimaansa tietoa teologian ja uskonnontutkimuksen eri aloilta ja soveltamaan sitä kurssin sisältöihin.

Kurssi koostuu luennoista, luentojen aikana järjestettävistä harjoituksista sekä kirjatentistä. Luennot suoritetaan oppimispäiväkirjan avulla ja kurssin kirjallisuus tentitään. Jos opiskelija haluaa suorittaa kurssin osallistumatta luennoille, vaihtoehtoinen suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa. Luennoille osallistujat tekevät ryhmissä kirjallisen tehtävän. Kukin ryhmä etsii populaareja tekstejä (sanomalehtiartikkeleita, suurelle yleisölle tarkoitettua kirjallisuutta, jne.) tieteiden ja uskontojen suhteista. Tämän jälkeen kukin ryhmä valitsee yhden tekstin, analysoi sitä kurssilla esitellyin välinein ja valmistelee tämän pohjalta lyhyen tekstin ja esityksen.

Keskeinen kirjallisuus: Alister McGrath: Tieteen ja uskonnon dialogi (2010) ; Aku Visala: Mitä tiede ei voi kertoa sinulle (2010).

Muu materiaali lisätään kurssin sivuille kurssin edetessä.

Arviointiskaala on 0-5. Kokonaisarvosanasta 50% määritetään oppimispäiväkirjan sekä harjoitustehtävän perusteella ja 50% kirjallisuuden tentin perusteella. Tentissä ja oppimispäiväkirjassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka opiskelija kykenee yhdistelemään tietoa eri oppialoilta ja tunnistamaan julkisessa keskustelussa esiintyviä malleja tieteen ja uskonnon suhteesta.

Kurssin poikkitieteellisyyttä tuetaan vierailevilla luennoitsijoilla eri oppialoilta (uskontotiede, eksegetiikka, uskonnonfilosofia). Luentoihin sisältyy myös lukutehtäviä ja osallistumista ryhmätyöskentelyyn. Kirjallisen tehtävän tarkoituksena on soveltaa kurssin sisältöjä julkiseen keskusteluun. Ensin opiskelijat yhdessä opettajan kanssa etsivät populaareja tekstejä (sanomalehtiartikkeleita, suurelle yleisölle tarkoitettua kirjallisuutta, jne.) tieteiden ja uskontojen suhteista. Tämän jälkeen kukin opiskelija valitsee yhden tekstin, analysoi sitä kurssilla esitellyin välinein ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen.