Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 12:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
12:15 - 14:45
To 23.1.2020
09:15 - 11:45
To 30.1.2020
09:15 - 11:45
Ti 4.2.2020
12:15 - 14:45
Ti 11.2.2020
12:15 - 14:45
Ti 18.2.2020
12:15 - 14:45
Ti 25.2.2020
12:15 - 14:45
Ti 17.3.2020
12:15 - 14:45

Kuvaus

- Opiskelija osaa eritellä kaupungin, uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiä

- Hän saa osaa analysoida uskonnon asemaan ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kehityskulkuja ja niihin vaikuttamista kaupunkikontekstissa

- Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön ongelmaan ja tehdä tutkimustietoon ja muuhun tiedonkeruuseen pohjautuvan kirjallisen työn tiettyyn käytännön haasteeseen liittyen; opiskelija ymmärtää käytännön ongelmaan vaikuttamiseen pyrkivän soveltavan työn vaiheet

- Opiskelija kartuttaa kirjallisen ja suullisen viestinnän taitojaan, vuorovaikutus- ja kohtaamisen taitojaan sekä valmiuksiaan soveltaa asiantuntijuuttaan työhön hyvinvoinnin puolesta

- Opiskelija kartuttaa vuosittain valittavan työelämäkumppanin toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja (erilaiset sosiaaliset ongelmat, työ niiden vähentämiseksi, organisaatio)

- Hän osaa reflektoida karttunutta osaamistaan työelämän ja sosiaalisiin ongelmiin vaikuttamisen näkökulmista

- Kurssilla perehdytään kaupunkikontekstien (globaali ja lokaali, painottuu lokaaliin), uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiin.

- Kurssilla tehdään tutkimustietoon sekä tiettyyn kaupunkikontekstiin ja sen työelämäkumppanien toimintaan tutustumiseen pohjautuva tehtävä kurssin teemoihin liittyvästä aiheesta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kenttätyöhön työelämäkumppanin toiminnassa (kaupunki, järjestö, seurakunta tai muu uskonnollinen yhteisö), valmistamalla ryhmätyönä osallistumiseen, tutkimustietoon ja muuhun tiedonhankintaan pohjautuva tehtävä (tehtävä palautetaan myös yhteistyökumppanille) sekä valmistamalla reflektoiva yksilötehtävä.

Arviointi muodostuu ryhmän itselleen kirjallisesta tehtävästä antamasta arvosanasta, opettajan kirjallisesta tehtävästä antamasta arvosanasta, ja opettajan yksilötehtävästä ja kontaktiopetukseen osallistumisesta antamasta arvosanasta.

- Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä, yhteistyökumppanien toimintaan tutustumisesta ja osallistumisesta, kirjallisen tehtävän tekemisestä ja reflektoivan yksilötehtävän tekemisestä.

- Opiskelija syventyy kirjallisessa tehtävässä yhteen kurssin tematiikkaan liittyvään haasteeseen seurakunta- tai järjestökumppanin toiminnassa, ja kirjoittaa siitä erillisen ohjeen mukaisen työn. Tehtävä sisältää tutkimustiedon, muun taustatiedon (esim. tilastot, alueen toimintaan tutustuminen, yhteistyökumppaneilta saatava tieto, kansainvälisiin malleihin tutustuminen jne.) ja oman tiedonkeruun (havainnointi, mahdollisesti haastattelut) soveltamista käytännön ongelmaan

- Yksilötehtävässä opiskelija reflektoi oppimistaan, ajatteluaan ja omaa toimijuuttaan (mukaan lukien työelämäorientaatio ja –taidot) suhteessa kurssin teemoihin