Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja verkottua työelämään teologisen alan asiantuntijana
  • osaa analysoida ja kehittää osaamistaan
  • tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiinsa
  • tunnistaa asiantuntijaidentiteettinsä sek oman vastuunsa sen kehittämisessä
  • tunnistaa asiantuntijuuteensa liittyvän eettisen vastuun

Kurssi on viimeinen maisterintutkintoon kuuluva työelämäopintojen kurssi. Kurssi suoritetaan TUM-402 Työelämäjakson jälkeen (tai työelämäjakson loppupuolella). Kurssilla opiskelija reflektoi työelämäjakson tavoitteiden toteutumista, osaamisensa sisältöä ja tulevaisuuden suunnitelmiaan akateemisena asiantuntijana. Hän syventää työelämäosaamistaan ja valmistautuu työelämään teologisen alan asiantuntijana. Hän tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuutensa tavoitteisiin ja akateemisen asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija syventää työelämäosaamistaan ja valmistautuu työelämään teologisen alan asiantuntijana. Hän tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuutensa tavoitteisiin ja akateemisen asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Hän reflektoi työelämäjakson tavoitteiden toteutumista, osaamisensa sisältöä ja tulevaisuuden suunnitelmiaan akateemisena asiantuntijana.

Opintojakso toteutetaan konktaktiopetuksena (5x4 tuntia, yht. 20 tuntia). Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa (yksi poissaolo painavista syistä on korvattavissa).

Kurssin ennakkotehtävänä opiskelija palauttaa porftolion, jonka on päivittänyt TUM-402 työelämäjaksolla kertyneen osaamisensa perusteella. Kurssin aikana opiskelija laatii (opetuksen tuella) itsenäisenä työskentelynä lyhyen (1-2 min) videoportfolion. Opiskelija osallistuu videoiden yhteiseen kommentointiin ja kehittämiseen. Tapaamiskerroilla opiskelija osallistuu keskusteluihin ja tekee oppimistehtäviä yksin ja pienryhmässä. Tapaamiskertojen välissä opiskelija lukee lyhyitä materiaaleja ja tekee pieniä oppimistehtäviä yksin ja pienryhmänsä kanssa. Kurssin lopuksi opiskelija palauttaa päivitetyn portfolion sekä itsearvioinnin arvosanaehdotuksineen ja perusteluineen.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanasta 40 % tulee opiskelijan itsearvioinnista ja 60% opettajan arvioinnista (loppuportfolio ja opiskelijan toiminta kurssilla).

Kurssin opintopistekuormittavuus: kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen 1,25 op, videotehtävä 1 op, portfoliotehtävä 0,75 op.

Aura Nortomaa

Opintojakso suoritetaan TUM-402 Työelämäjakson jälkeen (suositeltavaa) tai TUM-402 Työelämäjakson loppupuolella.