Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

TUM-411 ja TUM-412.

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan jumalanpalveluksen teologiassa. Hän ymmärtää yhteisöllisyyden ja ympäröivän kulttuurin merkityksen jumalanpalveluselämässä sekä osaa tuoda teologisen asiantuntemuksensa ja reflektoida sitä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä ja vapaaehtoisista koostuvan yhteisön jäsenenä. Hän osaa toimia asiantuntijana moni-ilmeisessä jumalanpalveluselämässä. Hän osaa kohdata kuulijansa, toimittaa luontevasti ja luovasti erimuotoisia ja eri konteksteihin suunnattuja jumalanpalveluksia. Hän kykenee tiimiyhteistyöhön ja vuorovaikutukseen valmistelussa ja toteutuksessa. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut teologisesti.

Opiskelija osaa muuntaa teologian eri alojen asiantuntemusta opetus- ja kasvatustilanteeseen soveltuvaksi ainekseksi. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa kasvatus-, koulutus- ja ohjaustilanteen. Hän osaa huomioida erilaiset yhteistyömuodot ja niihin liittyvät tekijät. Hän syventää osaamistaan tavoitteiden asettamisen, suunnittelun, työtapojen valinnan, yhteistyön ja arvioinnin osalta. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään omia asiantuntijataitojaan näissä tehtävissä.

Opiskelija syventää auttavaan kohtaamiseen liittyvien taitojen (kohtaaminen, kuunteleminen, tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen) osaamistaan sekä sielunhoidon teorian ja käytännön tuntemustaan. Hän osaa tunnistaa ja kohdata sielunhoitotilanteissa ilmeneviä tunteita ja kysymyksiä.

Opiskelija tuntee sielunhoitotyön moninaisuutta. Hän kykenee arvioimaan apua hakevien tilanteita sekä tunnistaa oman osaamisensa ja sen rajat. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää auttavan kohtaamisen toimintaansa ja sielunhoitajan identiteettiään. Opiskelija ymmärtää oman hyvinvoinnin hoitamisen merkityksen auttavaa kohtaamista sisältävässä työssä.

Opintojen 5. vuosi (maisterivaiheen 2. vuosi).

Opintojakso koostuu kolmesta osasta: jumalanpalveluselämä, opetus ja kasvatus uskonnollisten yhteisöjen antamana sekä auttava kohtaaminen, jotka suoritetaan saman lukuvuoden aikana.

Opetus toteutetaan pienryhmissä (12 henkilöä/ryhmä) ja ryhmiin liittyvissä luennoissa: opetustunteja 60. Kurssilla perehdytään kirjallisuuteen, tehdään harjoituksia ja muita oppimistehtäviä. Kirjallisuutena käytetään teosta Hulmi: Pyhän säikeitä sekä kurssilla jaettavaa kirjallisuutta.

Ks. tarkemmin alakohtaiset kuvaukset.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kurssiin kuuluvat oppimistehtävät, joita tehdään sekä ryhmäkokoontumisissa että tapaamisten välissä yksilötyöskentelynä ja tiimeinä. Opiskelijan kannattaa muistaa varata oppimistehtäviin riittävästi aikaa. Opiskelijan on huomioitava, että tehtävien suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamiskerroilla eli opiskelijan on varmistettava, ettei hän ilmoittaudu päällekkäiseen opetukseen. Kurssissa on kolme osaa: jumalanpalveluselämä, auttava kohtaaminen sekä opetus ja kasvatus uskonnollisten yhteisöjen antamana. Osia ei tarvitse eikä suositella suorittamaan saman periodin aikana, mutta opintojakso tulee kokonaisuudessaan suorittaa yhden vuoden sisällä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat opiskelijan itsearviointi sekä opettajan arviointi opiskelijan tehtävistä, toiminnasta kurssilla ja opiskelijan ryhmätoiminnasta suoriutumisesta.

TUM-413 JP

Opetus toteutetaan pienryhmissä (12 henkilöä/ryhmä) ja kurssin alussa usean ryhmän yhteisissä luennoissa.

Kurssin alussa opiskelija pohtii omaa jumalanpalvelusteologiaansa, reflektoi sitä kirjallisesti, asettaa itselleen oppimistavoitteita ja miettii siihen tarvittavia keinoja.

Ensimmäisillä kokoontumiskerroilla suunnitellaan yhdessä harjoitteiden aihepiirit ja aloitetaan tiimeittäin niiden valmistelu sekä perehdytään harjoituksissa tarvittaviin keskeisiin liturgisiin kysymyksiin ja käytäntöihin.

Kurssin alkupuolella opiskelijat perehtyvät myös yksilötehtävänä liturgian ydinasioihin liittyvään kirjallisuuteen ja laativat aiheesta lyhyen kirjoitelman.

Tiimeissä perehdytään kurssin aikana liturgian eri erityisteemojen kirjallisuuteen ja referoidaan sitä suullisesti muulle ryhmälle. Sen pohjalta tiimi suunnittelee ja toteuttaa seuraavalla kerralla pidettävän harjoitusjumalanpalveluksen, johon laaditaan etukäteen liturgian suunnitelma ja perustelut sekä saarnan tausta-analyysi ja saarna.

Ryhmän kokoontumisissa opiskelijat antavat toisilleen palautetta pidetyistä harjoitteista ja syventävät oppimistaan pohtimalla yhdessä kunkin kerran erityisteemaa. Jokainen opiskelija on vuorollaan opponenttina, joka antaa jälkikäteen harjoitteesta sekä sen suunnitelmasta, perusteluista ja analyysistä myös kirjallisen palautteen.

Kurssin päätyttyä opiskelija arvioi jumalanpalvelusteologiansa muutosta ja jatkokehitystarpeitaan.

Useimmat jp-ryhmät toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston (Sibelius-Akatemia) kanssa yhteisopetuksena, jossa harjaannutaan moniammatilliseen asiantuntijatyöhön.

Jumalanpalveluselämän ryhmissä ensimmäisellä neljällä tunnilla kaikkien läsnäolo on välttämätöntä. Muuten poissaolomahdollisuus on 6 tuntia / 17 %, mutta vain kokonaisesta aihekokonaisuudesta, jonka pituus yleensä on 3 tuntia. Poissaolo on mahdollista vain sellaisilla kerroilla, jolloin omalla tiimillä ei ole tehtäviä.Opiskelijat perehtyvät poissaolokertansa aihepiiriin itsenäisesti. Poissaolot sovitaan ennen kurssin alkamista opettajan kanssa, sairastumistapauksissa mahdollisimman pian olosuhteet huomioon ottaen.

TUM-413 OK

Kurssin ennakkotehtävänä opiskelija päivittää osaamisportfolionsa opetuksen ja kasvatuksen osalta ja asettaa itselleen oppimistavoitteita kurssia varten. Kurssin aikana opiskelijat tekevät ryhmätehtävänä posterin sekä suunnittelevat ja toteuttavat kaksi opetustilannetta. Opiskelijat antavat palautetta ja arvioivat ryhmässä annettuja opetusnäytteitä. Kurssin päätyttyä opiskelijat päivittävät osaamisportfolionsa opetuksen –ja kasvatuksen näkökulmasta.

Opetuksen ja kasvatuksen ryhmissä yksi poissaolokerta painavista syistä korvattavissa.

TUM-413 AK

Kurssin ennakkotehtävinä opiskelija palauttaa kirjallisesti omia sielunhoitajan valmiuksiaan sekä valitsemaansa sielunhoitotilannetta käsittelevän pohdinnan, sekä lyhyen teoreettisen esseen. Kurssin opetuskertojen välissä opiskelija laatii pienryhmässä jonkin sielunhoitotilanteen esittelyn, ja esittelee tämän pienryhmänsä kanssa koko ryhmälle. Opiskelija osallistuu tapaamiskerroilla muiden pienryhmien tapausten käsittelyyn, muihin ryhmä- ja parikeskusteluihin sekä tekee sielunhoitajana kasvamista reflektoivia omakohtaisia tehtäviä. Opiskelija tekee tapaamisilla ja niiden välissä omakohtaisia kirjallisia pohdintatehtäviä sekä keskittymis- ja hyvinvointiharjoitteita. Kurssin lopputehtävänä opiskelija palauttaa kurssin antia käsittelevän, reflektoivan oppimisraportin.

Auttavan kohtaamisen ryhmissä yksi poissaolokerta on painavista syistä korvattavissa.

Sini Hulmi