Opetus

Osaamistavoitteet

- opiskelija osaa tunnistaa ja vertailla eri pohjoismaisten kirkkojen suhdetta maalliseen valtaan eri aikakausina

- opiskelija kykenee erottamaan kirkkojen ja uskonnollisten vähemmistöryhmien väliset suhteet

-opiskelija ymmärtää pohjoismaisten kirkkojen lähtökohdat ja historiallisen kehityksen

- opiskelijan yhteiskunnan lukutaito syvenee

- opiskelija osaa ilmaista kirkkohistoriallista asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

- opiskelija saa lisävalmiuksia itsekritiikkiin ja omakohtaiseen tiedon tuottamiseen

- taito arvioida aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta kriittisesti syvenee

- opiskelija kykenee aktiiviseen ja luovaan yhteistyöhön ryhmässä

Sisältö

- kirkko ja valtio -tematiikkaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista kuten esimerkiksi kirkon asema yhteiskunnassa, uskonnonvapaus sekä kristittyjen ja kristillisten yhteisöjen osallistuminen aikansa poliittis-yhteiskunnalliseen toimintaan ja ajankohtaisiin keskusteluun

- luterilaisten enemmistökirkkojen sisäiset ryhmittymät ja suhtautuminen niihin

Suoritustavat

– johdattavaa opetusta 20 tuntia (luentosarja)

– kirjallisia tehtäviä tutkimuskirjallisuuden pohjalta ryhmätyönä

– itsenäinen loppuessee (2-4 sivua) ja sen pohjalta henkilökohtainen keskustelu opintojakson aihepiiristä sekä omasta oppimiskokemuksesta vastuuopettajan kanssa

Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan aina erikseen vastuuopettajan kanssa.

A. Palola, Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika

M. Lappalainen, Pohjolan leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632

M. Juva, Valtiokirkosta kansankirkoksi. Suomen kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haasteeseen

J. Meriläinen, Suomi ja Euroopan kirkollinen jälleenrakentaminen 1945–1948

V. Jalovaara, Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962–1922

T. Kakkuri, Suomalainen herätys

J. Seppo, Uskonnonvapaus 2000–luvun Suomessa

U. Claesson, Folkhemmets kyrka. Harald Hallėn och folkkyrkans genombrott

K. E. Larsen, Fra Christensen til Krarup. Dansk kirkeliv i det 20. århundrede

R. Norrman, Quislingskyrkan. Nasjonal samling, kyrka och politik 1940–1945.

C.H. Martling, De nordiska nationalkyrkorna från Kalmarunionen till Borgådeklarationen

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

- Kirjallisten tehtävien muodostama kokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5