Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Etiikan historia 5 Cr Luentokurssi 19.1.2021 - 2.3.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Etiikan historia 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 1.3.2020
Etiikan historia 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 16.10.2018
Etiikan historia 5 Cr Kurssi 30.10.2017 - 29.1.2018

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaisen etiikan historian keskeiset suuntaukset ja etiikan teoriat sekä osaa sijoittaa ne osaksi teologian-, filosofian- ja aatehistoriaa.

Opiskelija osaa tunnistaa kristillisen etiikan pääsuuntaukset ja −korostukset ja osaa yhdistää ne eri kirkkokuntien opetukseen.

Opiskelija osaa eritellä nykykeskustelusta etiikanhistoriallisia suuntauksia ja vaikutteita ja kykenee analysoimaan niitä eettisten käsitteiden avulla.

Sisältö

Kurssilla perehdytään etiikan historian ja kristillisen etiikan pääsuuntauksiin ja tarkastellaan erilaisia tapoja hahmottaa, eritellä ja tarjota ratkaisuja eettisiin ongelmiin.

Suoritustavat

Luennoilla opittua voidaan syventää tekemällä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opittua sovelletaan yhdessä osanottajien kanssa suunniteltavan laajahkon lopputehtävän tekemiseen.

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

  • Opitun osoittaminen ohjeistuksen mukaan yhdessä sovittavien tehtävien avulla.
  • Hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen tehtävien tekemistä.
  • Poissaolot korvataan lisätehtävin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan kurssin yhteydessä.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.