Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Usko, järki ja merkitys: Uskonto kirjallisuudessa ja elämäkerroissa 5 Cr Luentokurssi 3.4.2019 - 11.4.2019
Usko, järki ja merkitys: The Problem of Realism in the Philosophy of Religion 5 Cr Luentokurssi 7.5.2018 - 16.5.2018

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin kysymyksiin, erityisesti uskon ja järjen suhteeseen ja uskonnollisen kielen merkitystä koskevaan problematiikkaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida keskeisiä uskonnonfilosofisia käsitteitä ja pohtia kriittisesti ja itsenäisesti uskon, järjen ja merkityksen ongelmia.

Sisältö

syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisimpiin kysymyksiin ja niitä koskevaan keskusteluun. Kurssin temaattinen painopiste voi vaihdella vuosittain.

Suoritustavat

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiseen kirjallisuuteen ja keskeisiä kysymyksiä koskevaan keskusteluun laatimalla itsenäisen kirjallisen työn (essee) ja/tai osallistumalla kirjatenttiin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

arvosanat 0-5. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.