Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Psykologiaa uskonnosta 5 Cr Muu opetustapahtuma 28.10.2019 - 1.3.2020

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kategorisoida uskonnollisuuden eri osa-alueet ja niiden tutkimukselliset lähestymistavat
  • sijoittaa uskontopsykologian tieteenalojen joukkoon ja tuntee opinalan historiaa
  • tulkita ja arvioida uskontopsykologian keskeisiä tutkimustuloksia
  • soveltaa oppimaansa uskontokasvatuksessa

Sisältö

  • uskontopsykologia tieteenalana
  • uskonnollisuuden osa-alueet
  • uskonnollinen kokemus
  • uskontopsykologian tutkimusmenetelmät
  • uskontopsykologian empiiriset tutkimustulokset

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opintopiirin työskentelyyn. Opintopiiri tarkoittaa tässä opiskelumuotoa, jossa vapaasti muodostettu opiskelijaryhmä kokoontuu säännöllisesti, omatoimisesti ja vastuuopettajan johdolla, keskustelemaan opintojakson kirjallisuudesta ja tuottaa näistä tapaamisista ryhmän jäsenten laatimat alustukset ja loppuraportin. Opintopiirin ohjaaja osallistuu alussa, puolivälissä ja lopussa ryhmän työskentelyyn. Opiskelutapana opintopiiri edellyttää motivoitunutta ryhmää sekä kykyä yhteistyöhön ja vastuukantoon.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina käytetään ao. kirjallisuutta ja alan tieteellisiä artikkeleita

R. F. Paloutzian & C. L. Park, Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (562 s.).

J. M. Nelson, Psychology, Religion and Spirituality.

R. W. Hood & B. Spilka & B. Hunsberger & R. Gorsuch, The Psychology of Religion: an empirical approach (546 s.).

B. J. Neff & D. Ratcliff, Handbook of family religious education (274 s.).

R.W. jr Hood (ed.), Handbook of Religious Experience (661 s.).

D. M. Wulff, Psychology of Religion; Classic and Contemporary (760 s.).

R. W. Hood & P. C. Hill & W. P. Williamson, The psychology of religious fundamentalism (247 s.).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson vastuuopettaja arvioi opintopiirin suorituksen alustusten, keskustelupöytäkirjojen ja loppukeskustelun perusteella. Arviointiasteikko: 0 - 5. Tavoitteena on, että kaikille opintopiirin jäsenille annetaan sama arvosana.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.