Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.1.2020 klo 09:00 - 31.1.2020 klo 23:59

Kuvaus

Opintojakso on avoin valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopiskelijoille. Koulutusohjelmien omilla työelämäprojekteilla voidaan määritellä kohderyhmä erikseen. Osa työelämäprojekteista soveltuu sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoille.

Työelämäprojektiin saattaa liittyä erillinen haku. Osa työelämäprojekteista on 5 op:n, osa 10 op:n laajuisia.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

Demola-, Think Company - ja muiden vastaavien työelämäprojektien osalta:

 • toimia luovasti ja yhteistoiminnallisesti projektissa, jossa ratkaistaan työelämän ja yhteiskunnan tilanteista tai haasteista johdettuja ongelmia
 • arvioida omia työskentelytapoja ja päätöksentekotapoja monitieteisessä, ennakoimattomassa ja useita sidosryhmiä sisältävässä tilanteessa
 • arvioida ryhmän työskentelyä, projektin suunnittelua, organisointia sekä omaa rooliaan ja vastuutaan ryhmässä
 • työskennellä monitieteisessä opiskelijaryhmässä, yhteistyössä työelämän edustajien ja tutkijayhteisön kanssa
 • ratkaista ja arvioida tieteellisen tiedon työelämäkontekstissa toteutuvan soveltamisen eettisiä näkökulmia

Koulutusohjelmien omien työelämäprojekti-toteutusten osalta:

 • suunnitella, millä olemassa olevilla ja uusilla tavoilla tieteenalan tietoja voi soveltaa käytäntöön työelämän ajankohtaisissa tilanteissa
 • laajentaa saavuttamaansa työelämäverkostoa työllistymisen edistämiseksi tai yritystoiminnan aloittamiseksi
 • ratkaista vaativia ongelmia ja tavoitella luovia ratkaisuja työelämän ja yhteiskunnan tilanteissa sekä perustella ja arvioida saavuttamaansa ratkaisua
 • arvioida omia toiminta- ja päätöksentekotapoja ennakoimattomissa ja/tai useita sidosryhmiä sisältävissä tilanteissa
 • hahmottaa asiantuntijuutensa mahdollistamia uusia tehtävänkuvia työelämässä ja yhteiskunnassa sekä pohtia toimeentulon mahdollisuuksia niihin liittyvän työllistymisen ja/tai yrittäjyyden samoin kuin vaihtoehtoisten uramahdollisuuksien näkökulmasta
 • ratkaista ja arvioida tieteellisen tiedon työelämäkontekstissa toteutuvan soveltamisen eettisiä näkökulmia.

Demola-, Think Company - ja muiden vastaavien työelämäprojektien osalta:

Työelämäprojekti on yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva opintojakso. Opiskelijaryhmä tavoittelee toimeksiantajien ja tutkijoiden tukemana luovia ratkaisuja julkisten toimijoiden tai yritysten antamiin haasteisiin. Projekti havainnollistaa opiskelijoiden oman toiminnan kautta, millä tavoilla eri tieteenalojen tietoa ja taitoa voidaan käyttää ja yhdistää ongelmanratkaisussa ja uutta luovassa toiminnassa. Projekti mahdollistaa verkostoitumista työelämään ja tutkijayhteisöön. Toimeksiannosta riippuen projektin tuloksena voi syntyä uusia näkemyksiä tai ansaintamalleja sekä tuotteita, demoja ja protoja. Opintojaksoon liittyy alku- ja/tai lopputehtävä. Ne ohjelmat, joissa työelämäopintoihin varattu vähintään 10 op: Osa työelämäprojekteista on 5 op:n, osa 10 op:n laajuisia.

Koulutusohjelmien omien työelämäprojekti-toteutusten osalta:

Opintojakson aikana opiskelija toimii vastuullisissa tehtävissä työelämän edustajien kanssa. Hän perustelee ja arvioi toimintaansa. Opiskelija tarkastelee ja laajentaa käsitystään siitä, millainen hänen asiantuntijaidentiteettinsä on ja mihin suuntaan hän tahtoisi sitä kehittää.

Itsearviointi ja/tai vertaisarviointi sekä mahdollisesti työelämän edustajilta ja projektin vetäjiltä tuleva arviointi.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.

Submit your application by October 8th to: http://helsinki.demola.net/apply

HUOM. Koulutusohjelmakohtaisia poikkeuksia työelämäprojektin laajuuden kohdalla silloin, kun opiskelija on suorittanut yli 5 op laajuisen projektin.

 • Demola working life co-creation project, master level
 • Think Companyn projektit, maisteritaso
 • muut vastaavat saataville tulevat projektit, maisteritaso
 • opintosuuntien työelämäprojektit
 • Koulutusohjelmien sellaiset työelämäprojekti-toteutukset, joita ei ole sijoitettu kohtaan ”Koulutusohjelmakohtaiset työelämäjaksot”

Markku Sippola