Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Hyvä (yhteis)kunta Master Class 2019

Hae mukaan täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93346/lomake.html 5.12. mennessä.

Helsingin yliopisto ja Kuntarahoitus järjestävät ensi keväänä yhteistyössä haastepohjaisen Master Class –ohjelman, jonka teemana on kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa. Ohjelma on suunnattu erityisesti maisteritason opiskelijoille sekä nuorille tutkijoille tai ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä, kaupunkikehityskysymyksistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kurssi koostuu kolmen kuukauden mittaisesta fasilitoidusta tiimityöskentelystä, jonka aikana monitieteelliset tiimit kehittävät mentorien tukemana oman konkreettisen ratkaisunsa yhteen kolmesta haasteesta, hyödyntäen design thinking -metodologiaa ja co-creation -työkaluja.

Master Class –ohjelman haasteet

Kun resurssit ovat rajalliset, millaisilla investoinneilla on suurin vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin? Tämän kysymyksen parissa kamppailevat kunnat ja kaupungit hyötyisivät uusista tavoista kuvata, mitata tai arvioida yksittäisten investointien kuten uimahallin tai kirjaston vaikuttavuutta. Kehitä tapa, jolla kunta voi kuvata, mitata tai arvioida yksittäisen investoinnin vaikutusta eri asukasryhmien (esimerkiksi vanhusten) hyvinvointiin.

Voimakas kasvu ei aina ole helppo tilanne kaupungeille ja kunnille. Yksi elinvoimaisten kasvukeskusten haasteista on asumisen kustannusten nousu ja asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen, kun tietyt asuinalueet ovat houkuttelevampia ja kehittyneempiä kuin toiset. Kehitä ratkaisu tai toimintamalli, jolla kasvava kunta voi havainnoida, ennakoida ja ehkäistä asuinalueiden sosiaalista eriytymistä ja/tai asumiskustannusten karkaamista pieni- ja keskituloisten ulottumattomiin.

Hiljenevien alueiden palvelut heikkenevät työikäisten asukkaiden muuttaessa pois, mutta ikääntyvä väestö tarvitsee palveluita, jotka olisivat helposti saavutettavissa. Kun resurssit ovat rajalliset, miten palveluja ja niiden saavutettavuutta voidaan kehittää esimerkiksi sosiaalisilla innovaatioilla, uusilla yhteisöllisillä toimintatavoilla tai digitalisaatiota hyödyntämällä? Kehitä ratkaisu, joka tukee palvelujen saavutettavuutta (erityisesti yksinasuville vanhuksille) hiljenevissä kunnissa tai lähiöissä kestävällä tavalla.

Hiipuvien asuinalueiden negatiivisen kehityksen kierre voimistuu, kun työikäiset muuttavat pois ja väestö ikääntyy. Miten hiipuvat asuinalueet voisivat kehittää vetovoimaansa uusien yritysten ja asukkaiden silmissä? Kehitä ratkaisu, jolla hiljenevät kunnat tai lähiöt voivat vahvistaa vetovoimaansa ja houkutella yrityksiä ja työssäkäyviä asukkaita.

Master Class on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kandi- ja maisterivaiheen opintotarjontaa, mutta se on avoin myös muiden tiedekuntien opiskelijoille ja nuorille tutkijoille sekä jo työelämään siirtyneille nuorille asiantuntijoille. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, ja sillä voi suorittaa kandi- tai maisterintutkinnon pakollisen työelämäjakson. Kurssin vastuuopettaja on apulaisprofessori Ilkka Pietilä.

Kurssin yhteistyökumppani, Kuntarahoitus, on suomalaisen kuntasektorin tärkein rahoittaja, jonka myöntämää rahoitusta käytetään suomalaisissa kunnissa asuvien ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseen.

Hae mukaan täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93346/lomake.html. Haku sulkeutuu 5.12. ja kurssi alkaa 16.1.2019.

Lue lisää nettisivuilta (https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/master-class-hyvinvointia-uusilla-t...) ja kysy tarvittaessa lisätietoja ohjelmakoordinaattori Ella Rouheelta (ella.rouhe@helsinki.fi / 02941 23395).

Ilmoittaudu
31.1.2019 klo 09:00 - 14.2.2019 klo 23:59

Aikataulu

Hyvä (yhteis)kunta Master Class

CHALLENGE / JANUARY-FEBRUARY 2019

Meet&Greet Wed Jan 16 (HY) 16.30-19

Poster Clinic Wed Jan 23 (HY) 17-19

Science Camp Tue Feb 5 (HY) 16.30-19.30

EXPERIMENT / FEBRUARY 2019

Boot Camp Tue-Wed Feb 12-13 (Two working days, Nuuksio)

Workshop on Scaling and Experiments Tue Feb 26 (Whole working day, Kuntarahoitus)

SOLVE & SHARE / MARCH-APRIL 2019

Solve Clinic Wed March 20 (HY) 16.30-18.30

Final Pitch Thu Wed March 27 (HY) 17-20

Feedback / Next Steps Thu April 4 (HY) 11-13 (lunch)

Kuvaus

Kaikki Helsingin yliopiston maisterintutkintoa tekevät opiskelijat voivat hakea kurssille. Kanditutkintoa tekevät opiskelijat voivat hakea ja suorittaa kurssin kanditasoisena (Work-3) 2. opiskeluvuodesta alkaen. Valinnat tehdään hakemusten perusteella siten, että 20 opiskelupaikkaa eli noin puolet kurssipaikoista varataan valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Myös heidät valitaan hakemusten perusteella.

Maisteritason suorituksessa kanditutkinnon opinnot.

Master Class -opetuksen keskiössä on konkreettisten ongelmien ratkaisu monitieteisenä ryhmätyönä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • omaa ongelmanratkaisussa vaadittavia käytännöllisiä ja yhteistoiminnallisia taitoja
  • ymmärtää näiden taitojen luonnetta ja arvostaa omaa osaamistaan
  • on perehtynyt syvällisesti ohjelman teeman ja haasteisiin
  • tuntee partneriorganisaation toimintaa ja sen haasteita, tulevaisuuden visioita, ongelmanratkaisun tapoja ja niissä käytettävän tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiä
  • osaa käyttää haastepohjaista tavoitteenasettelua ongelmanratkaisussa ja muotoilla käyttäjälähtöisiä ratkaisuja
  • ymmärtää verkostojen merkitystä sosiaalisesti vastuullisessa kehittämistyössä
  • osaa ratkaista ja arvioida työskentelyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • osaa arvioida omaa toimintaansa tiimin jäsenenä

Opetusperiodit 3-4 (työskentely jakautuu 4 kuukauden ajalle)

Hyvä (yhteis)kunta Master Classin teemana on alueiden kehittäminen (taantuvat alueet ja nopeasti kasvavat alueet), ja ohjelman haasteissa perehdytään muun muassa ikärakenteen merkitykseen alueiden elinvoimaisuuteen vaikuttavana tekijänä. Ohjelman osana tutustutaan alueiden kehittämisen mahdollisuuksiin ja kehitetään sekä menetelmiä kehittää alueita että indikaattoreita, joilla kehittämistyön tuloksia voidaan arvioida. Ohjelman keskisenä tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla alueita voidaan kehittää sosiaalisesti kestävin ja vastuullisin tavoin.

Master Class -ohjelmassa on kolme vaihetta: ”challenge”, ”experiment” ja ”solve&share”. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään haasteen ja sen kontekstin ymmärtämiseen. Tämän pohjalta ongelma kiteytetään ja määritellään uudelleen, ja sille ideoidaan, kehitetään ja kokeillaan yhdessä ratkaisuja toisessa vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa tiimit viimeistelevät ja esittelevät ratkaisunsa. Ohjelma rakentuu fasilitoitujen työpajojen pohjalta, mutta tiimien itsenäinen työskentely on prosessissa myös tärkeässä roolissa.

Kurssi sisältää kontaktiopetusta sekä ryhmätyötä ja kirjallisuuteen perehtymistä. Opiskelijoiden tulee sitoutua työskentelemään yhdessä opiskelijaryhmänsä kanssa noin 4 kuukauden ajan.

Ohjelman haasteiden ratkaisemisessa käytetään hyväksi tieteellisiä artikkeleita ja muita aiheeseen liittyviä raportteja. Tiedot käytettävästä kirjallisuudesta annetaan opetuksen aikana.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus perustuu aktiiviseen, sitoutuneeseen osallistumiseen Master Class –opetukseen.

Master Classin kautta voi suorittaa Helsingin yliopiston tutkintojen pakollisen työelämäjakson.
Apulaisprofessori Ilkka Pietilä, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto