Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.1.2020 kl. 00:00 - 21.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 31.1.2020
16:00 - 20:00

Beskrivning

Andra årets examensstuderande i medicin och odontologi (ML2, OL2)

M1/O1

Efter studieavsnittet ska de studerande känna till läkemedlens allmänna verkningsmekanismer och målmolekyler, förstå dosens betydelse i läkemedelsbehandlingen samt de farmakinetiska faktorer som påverkar läkemedlets väg till målvävnaden och hur det försvinner ur kroppen. Efter avsnittet om neurofarmakologi måste man kunna redogöra för de viktigaste substanserna (tyyppiaineet) i läkemedelsgrupper som påverkar nervsystemet, och utgående från verkningsmekanismen deras verkningar och indikationer. De studerande ska också känna till läkemedlens typiska biverkningar, läkemedelsinteraktioner och kontraindikatorer. De måste känna till läkemedlens farmakokinetiska egenskaper till den del som de är av betydelse för en effektiv och säker behandling.

Kärnsubstansanalys i Terkkos digitala kursbibliotek (http://hdl.handle.net/2455/141909).

M1/O1 höst

PBL: tisdag och fredag. Föreläsningar: måndag, onsdag och torsdag

Under kursen behandlas helheterna:

  1. Farmakodynamik
  2. Farmakokinetik
  3. Autonoma nervsystemets farmakologi
  4. Läkemedel som används i behandlingen av neurologiska sjukdomar
  5. Sömnmedel och psykofarmaka
  6. Smärtstillande läkemedel, generella anestetika, relaxanter och bedövningsmedel samt alkoholens och narkotiska medels farmakologi.

Problembaserat lärande (Problem Based Learning, PBL) utgör en stor del av kursens undervisning. Under kursen går man igenom 6 PBL-fall som gäller kliniskt relevanta patientfall. I samband med fallen får de studerande kunskaper om läkemedlens kliniskt viktiga egenskaper. Genom övningsarbetet får de studerande kunskaper om autonoma nervsystemets farmakologi.

Koulu & Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina Oy, 10 upplagan, 2018

eller

Ruskoaho, Hakkola, Huupponen, Kantele, Korpi, Moilanen, Piepponen, Savontaus, Tenhunen & Vähäkangas: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Kustannus Oy Duodecim, 5 upplagan, 2019

eller

Ritter, Flower, Henderson Loke, MacEvan & Rang: Rang & Dales Pharmacology, 9 upplagan, Elsevier, 2019

Obligatoriskt och aktivt deltagande i tutorundervisningen, obligatorisk deltagande i övningsarbeten samt godkänt i skriftliga förhör.

Respons på undervisningen är en del av studieavsnittet.

Godkänt genomförd kurs förutsätter deltagande i den obligatoriska undervisningen (PBL, kursarbeten) och godkänd kurstentamen.

Tentamen 100 %

Bedömningsskalan 0-5

Universitetslektor Pekka Rauhala, avdelningen för farmakologi, tfn 044-5888123, pekka.rauhala(at)helsinki.fi

Enhet som ordnar undervisningen: Medicum/Avdelningen för farmakologi

Föreläsningar på finska, gruppundervisning (PBL och kursarbete) på finska och svenska.

Anmälan till studieavsnittet i WebOodi, anmälan krävs för deltagande i undervisningen och påteckning för studieprestationen.

Aktiverande undervisningsmetoder, bl.a. problembaserat lärande (PBL). De studerande fastställer själva kunskapsmålen för varje ämne under den första PBL-sessionen och skaffar de kunskaper de behöver genom självstudier, och vid en gemensam genomgång diskuteras sedan centrala teman, delvis med anknytning till patientfallen. De studerande får material som stöder självstudierna (DiKk, Moodle), länkar, självstudieuppgifter och det ordnas klarläggande föreläsningar och ett kursarbete som gäller tillämpningen av kunskaperna.

Föreläsningar 31 timmar

PBL-sessioner 13 timmar

Kursarbeten 2 timmar

Tentamen 2 timmar

Undervisning sammanlagt 48 timmar

Självständiga studier 88 timmar

Sammanlagt 134 timmar