Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2019 kl. 08:00 - 13.10.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Grundexamensstuderande

Geriatrik:

Introduktion i kirurgi och inre medicin

Palliativ medicin:

Introduktion i kirurgi och inre medicin

Geriatrik:

Efter studieavsnittet ska de studerande: kunna beskriva särdrag hos äldre patienter, beskriva [KT1] geriatrikens betydelse och möjligheter i vården och rehabiliteringen av äldre patienter, multisjukdomar, vården av långtidssjuka och patienter i livets slutskede, samarbete med den palliativa vården, beskriva betydelsen av livscykeln (life-course) som bakgrund för problem hos äldre patienter och främjandet funktionellt åldrande (functional aging) viimeiset kolme sanaa epäselviä

Information motsvarande kärnsubstansanalysen finns i loggboken för geriatrik:

https://gernet.s3.amazonaws.com/uploads/f8f00dc3882b4957ad5f66e4ad28d114...ääkärikoulutuksen%20lokikirja.pdf 4rikoulutuksen%20lokikirja.pdf

Palliativ medicin:

Efter avslutad kurs ska de studerande:

Känna till den palliativa medicinens möjligheter i vården av olika sjukdomar, särskilt progressiva sjukdomar som leder till döden. Förstå att alla sjukdomar inte kan botas och att de inte alltid kan bromsas, särskilt i slutskedet, men att man alltid kan lindra patientens lidande. Kunna identifiera en döende patient och fatta ett beslut om vård i livets slutskede. Beakta patientens önskemål och förväntningar i fråga om vårdbesluten. Kunna genomföra grundläggande palliativ vård [ST2] och förstå att lidande är mångfacetterat och har både fysiska, psykosociala och existentiella aspekter. Kunna identifiera symtom som försämrar patientens välmående och lindra dem. Kunna uppmärksamma patienters och närstående personers psykosociala och existentiella behov och erbjuda stöd. Känna till primärvårdens möjligheter till helhetsmässig vård och vårdkedjan för döende patienter.

Kärnsubstansanalys på Moodle: https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=985780

M5

Geriatrik:

Studieavsnittet behandlar undersökning, vård och rehabilitering av äldre patienter ur allmänläkarens perspektiv.

Fysisk aktivitet och kost, undersökning av geriatriska patienter i akuta och kroniska fall med beaktande av patienternas särdrag, t.ex. skörhet, multisjukdomar, multimedicinering. Gerasteni och andra vanliga geriatriska syndrom, försämring av den kognitiva förmågan (demens), förvirring och försämrad funktionsförmåga, och symtomens inverkan på vården och patientens prognos. Betydelsen av en helhetsmässig geriatrisk bedömning i vården av äldre patienter. Läkemedelsbehandlingens betydelse, nytta och nackdelar; kritisk bedömning av patientens läkemedelslista, den geriatriska vårdens möjligheter och gränsgång mellan palliativ vård. God interaktionsförmåga i undersökning och vård av geriatriska patienter. Känner till social- och hälsovårdens möjligheter till helhetsmässig vård och är medveten om vårdkedjorna.

Palliativ medicin:

Studieavsnittet behandlar ur allmänläkarens perspektiv vården av patienter med sjukdomar som inte kan botas, behandling av symtom och psykosocialt stöd och vård i livets slutskede.

Vårdplan: plan för palliativ vård och vård i livets slutskede, vårdlinje, vårdens avgränsning, beslut om terminalvård, vårdkedjor; bedömning och behandling av symptom: allmänna symptom, andningssvikt och behandling av andra andningssvårigheter, smärtlindring, behandling av symptom relaterade till matsmältningskanalen (illamående och uppkastning, förstoppning, konservativ vård av tarmstopp, vätska i buken); terminalvård och symptombehandling hos döende patienter; psykosocialt och existentiellt stöd samt interaktion med döende patienter och deras närstående.

Geriatrik:

Tilvis R ym: Geriatria, Kustannus Oy Duodecim, 2010 (reviderad 2016)

Rekommenderad litteratur:

Rantanen T, ym. Gerontologia, Kustannus Oy Duodecim, 2013

Erkinjuntti T ym. Muistisairaudet, Kustannus Oy Duodecim, 2015

Muistisairaudet, Käypä hoito-suositus, 2016

På kursen används Moodle, undervisningsvideor och det digitala kursbiblioteket.

(http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/)

Palliativ medicin:

Saarto T., Hänninen J, Vainio A, Antikainen R: Palliatiivinen hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2016

Palliatiivinen hoito ja saattohoito, käypähoitosuositus 2018 https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00088

På kursen används Moodle, undervisningsvideon och det digitala kursbiblioteket http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/

Geriatrik:

Det rekommenderas att studenterna på förhand går igenom loggboken för specialistläkarutbildningen i geriatrik ( www.gernet.fi) för att få en allmän uppfattning om geriatriken. Undervisningen består av seminarier och en veckas praktik under handledning.

Palliativ medicin:

I början av kursen genomför studenterna en uppgift/förhandsmaterial, som är en förutsättning för att kunna delta i kursen. Undervisningen är i huvudsak gruppundervisning, som kompletteras med förhandsmaterialet (videor, material på Moodle). Kursdeltagarna ska delta i undervisningen och göra grupparbeten och förhandsuppgifter.

Geriatrik och palliativ medicin

Vitsord godkänd/underkänd

Kursen avslutas med en gemensam skriftlig tentamen. I sluttentamen ska båda specialområdena (geriatrik och palliativ medicin) vara godkända.

Geriatrik och palliativ medicin:

Undervisningsspråk: finska

På kursen används Moodle och undervisningsvideor

Kursanmälan krävs för att delta i undervisningen, registrering av studieprestationen och för att få användarrättigheter till HNS patientregister och för att rättigheterna ska fortsätta gälla.

Kursen ersätter studieavsnittet 30303 Geriatrik fr.o.m. 1.8.2017.

Geriatrik:

Ansvarig och kontaktperson: professor Timo Strandberg, tfn 040 6724533, timo.strandberg@helsinki.fi

Palliativ medicin:

Ansvarig och kontaktperson: professor Tiina Saarto, tfn 050 4270256, tiina.saarto@helsinki.fi

Studiekoordinator Tarja Vartiainen, ext-tarja.vartiainen@hus.fi, 050 428 7280

Ansvarig enhet: CLINICUM

Geriatrik:

Seminarier 3 x 4 timmar:

Seminarierna behandlar:

 1. Allmänt om geriatrik, särdrag hos äldre patienter
 2. Geriatrisk helhetsmässig bedömning
 3. Geriatriska syndrom: gerasteni, minnessjukdomar, förvirringstillstånd, fallolyckor osv.
 4. Läkemedelsbehandling av äldre (i samarbete med farmakologi?)
 5. Rehabilitering och funktionsförmåga
 6. Långtidssjuka och vård i livets slutskede (i samarbete med palliativ medicin)

Praktik (1 vecka: geriatrisk akutavdelning, poliklinik, rehabilitering) 40 timmar:

 1. Måndag: veckan inleds, arbetsuppgifter
 2. Måndag–torsdag: patientarbete under handledning, uppföljning av egna patienter och förberedelse av patientfall
 3. Fredag: veckan avslutas: fallpresentationer, multiprofessionell undervisning

Självständiga studier 28 timmar

 1. Självständiga studier, förberedelser för den kliniska undervisningen (skriftligt material) 16 timmar
 2. Förberedelser för tentamen 12 timmar

Responstillfälle 1 timme

Sammanlagt: 81 timmar

Palliativ medicin:

Gruppundervisning (förhandsmaterial på Moodle, videon) 18,5 timmar

 1. Smärtlindring
 2. Andnöd och behandling av andra problem i luftvägarna
 3. Behandling av symtom i mage och tarmkanal
 4. Vårdplan och allmänna symtom
 5. Vård i livets slutskede och existentiellt lidande
 6. Psykosocialt stöd och psykiska symtom, interaktion

Kontaktundervisning sammanlagt (förhandsmaterial på Moodle, videor) 6 timmar

 1. Vård i livets slutskede, behandling av symtom hos döende patienter

Självständiga studier 15,5 timmar

 • Självständiga studier, förberedelser för gruppundervisningen och den kliniska undervisningen (videoföreläsningar och skriftligt material) 7 timmar
 • Förberedelser för tentamen 8,5 timmar

Responstillfälle 0,5 timmar

Sammanlagt: 40,5 timmar

375037 Geriatria ja Palliatiivinen lääketiede - opintojakso korvaa kokonaisuudessaan 30303 Geriatria - opintojakson 1.8.2017 alkaen.