Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.9.2019 kl. 09:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 11.10.2019
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Opintojakson aikana tutustutaan lyhyesti yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityisesti arkeologian nykyisiin teoreettisiin suuntauksiin. Kurssi koostuu luennoista, lyhyistä alustuksista ja teoriapainotteisten artikkelien pohjalta käydystä keskustelusta. Teoreettisia suuntauksia tarkastellaan arkeologiassa käytettyihin metodeihin sovellettuina.

Luentokurssi, siihen liittyvä kirjallisuus ja loppukuulustelu tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Luentokurssin oheislukemistona on P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia, sekä kurssin aikana ilmoitettu artikkelikokoelma.

Kirjallisuus (5 op): B. Trigger, A History of Archaeological Thought, 2. painos (luvut 4-10, 2 op) ja P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia (1 op) sekä yksi seuraavista: B. Olsen, In defense of things: archaeology and the ontology of objects (2 op) tai B. Olsen, Fra ting til tekst: teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning (2 op; myös ruotsiksi: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning) tai M. Johnson, Archaeological Theory (2 op) tai M. Shanks - C. Tilley, Re-Constructing Archaeology, 2. painos (2 op) tai R. Preucel – S. Mrozowski (toim.), Contemporary Archaeology in Theory: the New Pragmatism, (osa I sekä kolme muuta osaa osista II-IX opiskelijan valinnan mukaan, 2 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuden hyvää hallintaa sekä hyväksytyn esseen kirjoittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Yliopistonlehtori

Opintojakso on suoritettava viimeistään opintojakson Proseminaari ja kandidaatintutkielma (KAR240) aikana.