Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pää- ja sivuaineopiskelijat, pakollinen

Kurssin tavoitteena on yleiskuvan saavuttaminen venäjän kielen äännejärjestelmästä, morfologiasta ja syntaksista, perusvalmiuksien hankkiminen kielitieteelliseen ajatteluun, venäjän ja suomen kielen morfologisten ja syntaktisten rakenteiden kontrastiivisen tarkastelutavan kehittäminen, tärkeimpien kielitieteellisten termien hallinta myös venäjäksi, teoreettisten valmiuksien saavuttaminen kielen rakenteen ymmärtämiseen ja analyysiin, translitteroinnin hallinta sekä yleiskäsitys foneettisesta ja fonologisesta transkriptiosta.

Opintojen 1. vuosi

Venäjän fonetiikka (äänteet ja niiden artikulatorinen luokittelu; vokaalien reduktioasteet; konsonantteihin liittyvät assimilaatioilmiöt; foneettinen transkriptio); venäjän fonologia (fonologiset piirteet; oppositiot ja niiden neutraalistuminen; fonologinen transkriptio); venäjän morfologia (morfien luokittelu; morfofonologinen vaihtelu; taivutuksen perusteet; sanaluokat); venäjän syntaksi (lausekkeen ja lauseen syntaksi; peruslausetyypit; yhdyslauseiden luokittelu)

Luentokurssi tai kirjatentti. Kirjatentissä tentitään A. Nikunlassi, Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, Helsinki 2002 (luvut 2, 3, 9 ja 10). Lisäksi kirjatentin suorittaja tekee kotona tehtäväpaketin, joka pyydetään opintojakson vastuuhenkilöltä sähköpostitse, ja suorittaa translitteraatio- ja termikokeen joko kirjatentin yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana. Translitteraatio-ohjeet ja venäjän kielen tutkimuksen peruskäsitteet -lista löytyvät Moodlesta ( https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=8286). Translitteraatio-ohjeet löytyvät myös Nikunlassin kirjan liitteistä 4 ja 5.

Opetusmonisteet, A. Nikunlassin Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen -kirja, translitterointiohjeet ja lista venäjän kielen tutkimuksen peruskäsitteistä. Lisälukemistona voi käyttää mm. seuraavia teoksia: Karaulov, Ju. N. (toim.) 1997. Russkij jazyk. Ènciklopedija; Karlsson, F. 2000. Yleinen kielitiede.

Opintojakson suorittaminen kurssina edellyttää säännöllistä läsnäoloa luennoilla, annettujen kotitehtävien palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta translitterointi- ja termikokeesta ja kurssin loppukuulustelusta. Kirjatenttivaihtoehdossa arvosteluun vaikuttaa tenttituloksen lisäksi myös tehtäväpaketista suoriutuminen.

Ahti Nikunlassi