Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.3.2020 kl. 09:00 - 24.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 3.4.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen käännöstieteen perusopinnot suorittaville.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää terminologian teorian peruskäsitteet, osaa soveltaa käsiteanalyysia käsitejärjestelmäkaavioiden rakentamiseen, osaa laatia terminologisia määritelmiä ja osaa soveltaa sanaston muotoilun perusperiaatteita suppeaan sanastotyöhön.

Kurssilla perehdytään terminologian teorian peruskäsitteisiin, käsitesuhteiden analysointiin, käsitejärjestelmien ja määritelmien laatimiseen, tärkeimpiin terminmuodostustapoihin sekä vastinetyön ja sanaston muotoilun perusperiaatteisiin.

Luennot (28 t), itsenäiset harjoitukset ja ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö.

Luennot ja verkkoaineisto.

Taustakirjallisuutta:

Suonuuti, Heidi 2006: Sanastotyön opas. Helsinki : Sanastokeskus TSK.

Nuopponen, Anita & Pilke, Nina 2010: Ordning och reda. Stockholm : Nordstedts

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Päivi Pasanen