Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.10.2019 kl. 09:00 - 12.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 22.11.2019
12:30 - 16:30

Beskrivning

Folkloristiikan pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnoista peruskurssi (KFO111), Folklore ja nykykulttuuri (KFO 170) sekä Nykytutkimuspraktikum (KFO180).

Opintojakson kurssimuotoisena suorittanut osaa hankkia oman tutkimusaineiston haastattelemalla sekä saattaa hankitun aineiston arkistointivalmiuteen. Kirjatenttivaihdon suorittanut tuntee folkloristista kenttätyötä ja tutkimusetiikkaa käsittelevää kirjallisuutta ja ymmärtää kenttätyömetodologiaa koskevan keskustelun teoreettista ja historiallista taustaa.

Ensimmäinen opiskeluvuosi, periodit III-IV.

Kurssilla perehdytään luennoin, kirjallisuuden avulla ja harjoituksin haastattelun ja havainnoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen kurssin kulloisenkin teeman ja kohteen puitteissa, samoin kuin tutkimuseettisiin kysymyksiin. Kirjatenttivaihtoehdossa luetaan haastattelututkimuksen metodologiaa, folkloristisen kenttätutkimuksen erityiskysymyksiä sekä tutkimusetiikkaa koskevaa kirjallisuutta.

Kurssi tai kirjallinen tentti. Opintojakson voi suorittaa kirjallisena tenttinä vain sivuaineopiskelija, joka on suorittanut kenttätutkimukseen harjaannuttavan kurssin omassa pääaineessaan.

Kurssin oheiskirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä. Se koostuu osaksi kirjatenttivaihtoehtoon sisältyvistä teoksista, mutta määräytyy myös kurssin kulloisenkin teeman ja kohteen mukaan.

Kirjatenttivaihtoehto:
C. Briggs, Learning How to Ask. Cambridge University Press, 1986. (125 s.)

R. Finnegan, Oral Tradition and the Verbal Arts. A Guide to Research Practices. Routledge 1992, s. 53-90.

L. Honko, Pakenevan tekstin metsästys. Teoksessa A.-M. Viljanen & M. Lahti (toim.), Kaukaa haettua. Suomen Antropologinen Seura 1997, s. 248-267.

P. Laaksonen et al. (toim.), Tutkijat kentällä. Kalevalaseuran vuosikirja 82. SKS 2003, s. 111-147 (Pentikäinen, Siikala), 171-184 (Heikkinen), 259-288 (Huuskonen, Väisänen), 341-370 (Karimäki, Laitinen).

L. Marander-Eklund et al. (red.), Metodkompassen – kulturvetarens metodbok, Åbo Akademi 2004, s. 71-115 (Granholm & Svanberg, Marander-Eklund).

T. Kurki, Tutkimuspäiväkirja aineiston, teoreettisten näkökulmien ja tutkijan vuoropuheluna. Teoksessa: J. Pöysä et al. (toim.), Vaeltavat metodit, s. 160-177. Suomen Kansantiedon Tutkijoiden Seura, 2010.

S. Knuuttila, Tutkimusaineistojen muodostaminen. J. Pöysä & H. Järviluoma-Mäkelä & S. Vakimo (toim.), Vaeltavat metodit, s. 19-42. Suomen Kansantiedon Tutkijoiden Seura, 2010.

S. Hirsjärvi & H. Hurme, Tutkimushaastattelu (uusin laitos). Gaudeamus Helsinki University Press 2008. (213 s.)

S. Vakimo, Periaatteista eettiseen toimijuuteen – tutkimusetiikka kulttuurintutkimuksessa. J. Pöysä et al. (toim.), Vaeltavat metodit, s. 79-113. Suomen Kansantiedon Tutkijoiden Seura, 2010.

Kurssiarvioinnin perusteena osallistumisaktiivisuus sekä haastattelutehtävän suorittaminen.
Arvioinnin yleiset periaatteet

Yliopistonlehtori.