Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
7.8.2019 kl. 10:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 9.10.2019
10:15 - 11:45
tors 31.10.2019
10:15 - 11:45
tors 7.11.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
10:15 - 11:45
tors 21.11.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
10:15 - 11:45
tors 16.1.2020
10:15 - 11:45
tors 12.3.2020
10:15 - 11:45
tors 16.4.2020
09:15 - 15:45
tors 7.5.2020
09:15 - 15:45

Övrig undervisning

23.01.2020 tors 10.15-11.45
06.02.2020 tors 10.15-11.45
13.02.2020 tors 10.15-11.45
27.02.2020 tors 10.15-11.45
26.03.2020 tors 12.15-13.45
Ritva Torppa
Undervisningsspråk: Finska
23.01.2020 tors 10.15-11.45
06.02.2020 tors 10.15-11.45
13.02.2020 tors 10.15-11.45
27.02.2020 tors 10.15-11.45
19.03.2020 tors 13.15-14.45
Kati Pajo
Undervisningsspråk: Finska
23.01.2020 tors 10.15-11.45
06.02.2020 tors 10.15-11.45
13.02.2020 tors 10.15-11.45
27.02.2020 tors 10.15-11.45
19.03.2020 tors 13.15-14.45
Kaisa Launonen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen. Kandidaatintutkielma ja sitä tukeva seminaari ovat pakollisia kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, TVT-opinnot, tieteellinen kirjoittaminen ja kirjaston tarjoama tiedonhankintakoulutus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot tieteellisestä ajattelusta, kirjoittamisesta ja esiintymisestä
  • osaa argumentoida oman tieteellisen työn valintojaan sekä käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kandidaatintutkielmastaan

Logopedian kandiopintojen 3. vuosi, opintojakso on suoritettava kolmantena lukuvuonna. Opintojaksosta tarjotaan vuosittain johdanto-osa syyslukukaudella 2. periodilla. Pienryhmätyöskentely ajoittuu kevätlukukaudelle 3. ja 4 periodille.

Opetusjakso toteutetaan logopedian (LKAN 8, op) ja puheviestinnän (PY, 2 op) integroituna opetuksena. Opiskelija laatii johdantokurssin aikana aiheestaan tutkimussuunnitelman, tekee tiedonhaun kirjallisuuskatsausta varten ja työstää kirjallisuuskatsauksen johdanto-osiota (teoriaosiota). Varsinainen kandidaatintutkielma työstetään kevätlukukaudella pienryhmissä. Opintojaksossa harjoitellaan erilaisin harjoituksin ja ryhmätyötehtävin tieteellistä puheviestintää: seminaarikeskustelussa ja -ryhmissä toimimista, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä tieteellistä esiintymistä.

  • Gerlander, M., Levander, L. M., & Repo-Kaarento, S. (2006). Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Helsingin yliopisto: Viikin opetuksen kehittämispalvelut julkaisuja 4/2006.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. soveltuvin osin.
  • Kielijelppi. http://www.kielijelppi.fi/
  • Lonka, I., Lonka, K., & Karvonen, P. (2006). Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsinki: Palmenia.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja pienryhmissä.

LKAN: Arvosteluasteikko 0–5, PY1: hyväksytty/hylätty. Ennen lopullista arviointia kandidaatintutkielma toimitetaan äidinkielen tarkastajalle kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteeksi tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (seminaari) ja pienryhmätyöskentelynä.