Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.8.2019 kl. 12:00 - 25.8.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
  • oppia peruskielioppia
  • tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.
  • Arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita, esim. itsestä kertominen,tien kysyminen ja kahvilassa asioiminen.
  • Peruskielioppia ja -sanastoa: yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat.
  • Video-ohjelmia, tutustumista Viroon ja virolaisiin tapoihin sekä kulttuuriin.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 1-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta kurssilla tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 35 tuntia kontaktiopetusta ja 46 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 80 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.