Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Introduktionskursen i socialpolitik rekommenderas.

Efter avlagd kurs kan den studerande:

 • identifiera aktuella socialpolitiska utmaningar i samhället,
 • förhålla sig analytiskt och kritiskt till centrala processer och uppfattningar som påverkar socialpolitiken,
 • förstå kopplingarna mellan internationella ekonomiska och politiska strömningar och nationell socialpolitik.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten/slutskedet av kandidatstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Kursen kan avläggas vid allmänt tentamenstillfälle. Föreläsningar anordnas vartannat läsår.

Litteraturtentamen eller föreläsningar med grupparbeten och diskussioner.

Valbar litteratur: Välj tre (3) av nedanstående böcker.

 • Kananen, J (red.) (2017): Kilpailuvaltion kyydissä. Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Helsingfors: Gaudeamus. 230 s.
 • Blyth, Mark (2013): Austerity: The History of a Dangerous Idea. Cambridge: Cambridge University Press. 288 s.
 • Wallerstein, I, Collins, R, Mann, M, Derluguian, G & Calhoun C (2014): Onko kapitalismilla tulevaisuutta? Vastapaino. 254 s.
 • Vilkama, Katja (2011): Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytiminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla. Helsingfors stad. 286 s.
 • Crouch, Colin (2015): Governing Social Risks in Post Crisis Europe. Edward Elgar. 320 s.
 • Helne, T, Hirvilammi, T & Laatu, M (2012): Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. FPA. 136 s. OCH Vadén, T (2010): Kaksijalkainen ympäristövallankumous. Books on Demand. 70 s. http://nuvatsia.terevaden.net/wp-content/uploads/2010/12/TV_Kaksi_ymp.pdf
 • Gulliksson, H & Holmgren, U (2015): Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende, teknik. Studentlitteratur. Kapitlen 1-6 samt 9-10, ca. 310 s.
 • Collste, Göran (2004): Globalisering och global rättvisa. Lund: Studentlitteratur. 211 s.
 • Lempiäinen, K & Silvasti, Tiina (red.)(2014): Eriarvoisuuden rakenteet. Vastapaino. 230 s.
 • Dolvik, Jon Erik & Martin, Andrew (eds.) (2015): European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press. kapitlen 1-3 samt 8-12. ca. 320s.

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Kursen kan avläggas som litteraturtentamen eller genom att delta i undervisning. Ifall kursen ordnas som undervisad föreläsningskurs avläggs kursen genom att delta i föreläsningar och gruppdiskussioner och grupparbete kring kurslitteraturen och enligt föreläsarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete