Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till aktuella frågor inom alkoholpolitikens område,
  • Studenten förstår väl till alkoholpolitiken relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar alkoholpolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Den traditionella nordiska alkoholpolitiken har gått ut på att försöka förhindra alkoholens negativa effekter genom en begränsad tillgänglighet av alkohol (vanligen även med hjälp av statliga monopol)

och t.ex. genom olika preventiva åtgärder. Även tidiga insatser och olika serviceformer för dem som förefaller att fastna i missbruk har utvecklats. Den ökade internationaliseringen har dock fört med sig en allt större tillgång till alkohol (och narkotika) och inneburit utmaningar för och förändringar i den ”nordiska alkoholpolitiken”.

Kursen strävar efter att dig kunskaper i aktuella nordiska alkoholpolitiska riktlinjer och utmaningar kring frågor såsom: Vad styr alkoholpolitiken i de olika nordiska länderna? Är utmaningarna desamma, och var söker man svaren? Vilka konsekvenser har de nordiska ländernas alkoholpolitik och förändringarna i den haft gällande alkoholbruk och missbruk? Vilka är behandlingsmöjligheterna av missbruk i dagens läge? Vad styr behandlingspolitiken?

Vid litteraturtentamen läses

  1. The Effects of Nordic Alcohol Policies – What happens to drinking and harm when alcohol controls change? Av Robin Room (ed.) NADpublication nr 42. (2002) http://www.dldocs.stir.ac.uk/documents/nad42.pdf
  2. Nordic Alcohol Policy in Europe. The Adaptation of Finland’s, Sweden’s and Norway’s Alcohol Policies to a New Policy Framework, 1994–2013. Karlsson Thomas. (2014) Helsingfors: National Health Institute for Health and Welfare Research 137 (finns som nätpublikation http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/116940/URN_ISBN_978-952-302-307-9.pdf?sequence=1 )
  3. 1 av följande:

a) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885-2007. Av Johan Edman och Kerstin Stenius (eds.) (2007). NAD-publication, nr 50. b) Painting the town red. Pub’s, restaurants and young adults’ drinking cultures in the Nordic countries. Av Jukka Törrönen och Börje Olsson (eds.) (2008). NAD-publication nr 51. http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/681/51publikation.pdf

b) Äldre och alkohol. Nordisk forskning och diskussion. Av Jyrki Jyrkämä och Laura Haapamäki (red.) (2008). NAD-publikation nr52 http://www.nordicwelfare.org/pagefiles/677/52publikation.pdf

c) Pullo, pillerit ja perhe: vanhemmuus ja päihdeongelmat. Av Ritva Nätkin (toim.) (2006). Jyväskylä : PS-Kustannus.

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik