Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till aktuella frågor inom familjepolitikens område,
  • Studenten förstår väl till familjepolitiken relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar familjepolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Familjepolitiken i Finland anses framgångsrik i internationell jämförelse, men så har det inte alltid varit. Och inte heller idag är situationen problemfri för många familjer.

Kursen strävar efter att ge insikter i följande frågor: När började då utvecklingen av familjepolitiken ta fart, och varför? Vilka politiska krafter har varit för reformer, vilka emot? Vilka familjepolitiska vindar blåser idag? Vilka är vardagsvillkoren för barnfamiljerna? Hur ser situationen ut för de barnfamiljer som har det svårast, t.ex. ensamförsörjarfamiljer? Och en hurudan "välfärdspolitik" för man då det gäller barn och unga i vårt samhälle?

Vid litteraturtentamen tenteras TRE av följande böcker:

  1. Overstretched. European families up against the demands of work and care edited by Teppo Kröger and Jorma Sipilä Malden (Mass.) Broadening perspectives on social policy. Blackwell 2005, 167 s.
  2. Working parents and the welfare state. Family change and policy reform in Scandinavia, Arnlaug Leira Cambridge Cambridge University Press 2002, 182 s.
  3. Perheen aika Riitta Jallinoja Helsinki: Otava 2000, 239 s.
  4. Akantappolaista isäkiintiöön. Perhepolitiikan pitkä linja Suomessa ja Ruotsissa, Heikki Hiilamo Helsinki, Stakes 2006
  5. Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, Lammi-Taskula, Johanna; Karvonen, Sakari. Teema 21. THL: Helsinki 2014, ca 300s. (finns som nätpublikation)
  6. Laulu 573 556 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla Haataja A et al (red) 2016. Teemakirja 15. Kela (finns som nätpublikation)

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik