Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till aktuella frågor inom äldrepolitikens område,
  • Studenten förstår väl till äldrepolitiken relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar äldrepolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Den åldrande befolkningen har ställt äldrepolitiken i Finland och Norden inför stora utmaningar. Äldrevårdens kvalitet dyker ofta upp i den offentliga diskussionen, och även som mest utvecklad har den nordiska äldrepolitiken bara med förbehåll motsvarat universalismens ideal. De här utmaningarna, tillsammans med förskjutningar i synen på allmänna välfärdspolitiska politiska medel och mål gör äldrepolitiska frågor högaktuella.

Vid litteraturtentamen läses:

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik