Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten förstår väl centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden som kännetecknar EUs förhållande till socialpolitiska frågor
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar förhållandet mellan EU och socialpolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive tema-avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik/ i socialt arbete