Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till aktuella frågor inom arbetslöshetspolitiken,
  • Studenten förstår väl till arbetslöshetspolitiken relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar arbetslöshetspolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

För alla obligatorisk litteratur:

  • Lodemel, Ivar & Moreira, Amilcar (2014): Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. Oxford: Oxford University Press.
  • Bonoli, G. (2012): Active Labour Market Policy and Social Investment: A Changing Relationship. In Morel, N., Palier, B. & Palme, J. (eds.) (2012): Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: Policy Press, pp. 181-204.
  • Socialarbetares syn på fattiga, arbetslösa och ökade krav på klienterna i Sverige och Finland, C Kroll, & Blomberg, Socionomen 2010: s.90-99.
  • Kananen, J (2012): Nordic Paths from Welfare to Workfare. Danish, Swedish and Finnish Labour Market Reforms in Comparison. Local Economy.

Valbar litteratur (1 av nedanstådende):

a) Ervik, Rune, Kildal, N, Nilssen, E (2015): New Contractualism in European Welfare States. Farnham: Ashgate. 209 s.

b) Aktivering – arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. Håkan Johansson & Iver Hornemann Möller (red). Liber 2009.

c) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Anna Angelin, Avhandling, Lunds universitet (2009) http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1504320&fileOId=1504325

d) International Journal of Social Welfare: Special Issue: Lost in Activation? The Governance of Activation Policies in Europe (temanummer, Oktober 2014). 6 artiklar. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.2014.23.issue-s1/issuetoc

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Enskilt skriftligt arbete och/ eller litteraturtentamen eller övriga examinationsformer enligt ansvarslärarens anvisningar samt deltagande i ev. föreläsningar.

Universitetslektor Johannes Kananen