Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

 • Studenten känner väl till aktuella frågor inom hälsopolitiken.
 • Studenten förstår väl till hälsopolitiken relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden
 • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar hälsopolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

För alla obligatorisk litteratur:

Litteraturen är ordnad i tre läsblock. Ifall kursen avläggs som litteraturtentamen besvarar den studerande en fråga per block.

Läsblock I – Mental hälsa, missbruk och hälsopolitik:

Läsblock II – Uppfattningar av hälsa:

 • Riska, Elianne (2000): The Rise and Fall of Type A Man. Social Science & Medicine. Vol 51: 1665-1674.
 • Piuva, Katarina(2010) 'The Meaning of Normality: the controversy about the mental health campaign in Sweden 1969', Scandinavian Journal of History, 35: 2, 198 — 216 (finns på research gate https://www.researchgate.net/profile/Katarina_Piuva/publications)
 • Rose, Nikolas (2007): The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century. sid. 1-77. Finns som e-bok.
 • Conrad, Peter (2005) The Shifting Engines of Medicalization. I tidskriften Journal of Health and Social Behavior, vol 46 (March): 3-14.

Läsblock III – Hälsopolitiska lösningar:

 • Bergmark, M & Bejerholm, U & Markström, U (2015): Policy Changes in Community Mental Health: Interventions and Strategies Used in Sweden over 20 years. Social Policy and Administration. doi: 10.1111/spol.12175.
 • Hellman, M, Sæbø, G. & Hakkarainen, P. (2016) Underpinnings of tobacco policy: An epistemic governance perspective. In: Hellman, M, Berridge, V., Duke, K. Mold, A. (2016) Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. Oxford University Press, pp. 152-167.
 • Hellman, M. (2011). Studying young recipients of alcohol marketing: Two research paradigms and their possible consolidation. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 28(5-6), 415-432.
 • Manderbacka Kristiina, Häkkinen Unto, Nguyen Lien, Pirkola Sami, Ostamo Aini & Keskimäki Ilmo (2009): Health care services. In: Hannele Palosuo et al. (eds.): Health inequalities in Finland. Trends in socioeconomic health differences 1980–2005, s. 178–194. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9, Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/111864
 • Blomgren Jenni & Hiilamo Heikki (2012): Palvelujärjestelmä voi vaikuttaa sosioekonomisiin ja alueellisiin terveyseroihin. Teoksessa Hennamari Mikkola, Jenni Blomgren & Heikki Hiilamo (toim.): Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta, s. 76–88. Kela, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33955
 • Stenius, K., Kekki, T. & Kuussaari, K. & Partanen, A. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraatio – kirjava käytäntö Suomen kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 2012: 167-175

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Enskilt skriftligt arbete och/ eller litteraturtentamen eller övriga examinationsformer enligt ansvarslärarens anvisningar samt deltagande i ev. föreläsningar.

Universitetslektor Johannes Kananen