Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till de viktigaste socialpolitiska klassiker.
  • Studenten förstår väl till socialpolitikens historia relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till förändringar i det socialpolitiska tänkandet, samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dessa.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

För alla obligatorisk litteratur:

  • Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (red.) (2013): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diak (finns på nätet).

Valbar litteratur: välj två (2) av nedanstående:

  • Polanyi, Karl (2016): Suuri murros. Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. Vastapaino. 464 s. (valda delar)
  • Titmuss, Richard (1968): Commitment to Welfare. Allen & Unwin.
  • Hirdman, Yvonne (2010): Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik.
  • Rahkonen, K & Eräsaari, R (2001): Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan. Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Gaudeamus.
  • Tuomioja, E (1996): Pekka Kuusi. Alkoholipoliitikko, sosiaalipoliitikko, ihmiskuntapoliitikko. Tammi. 396 s.

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Enskilt skriftligt arbete och/ eller litteraturtentamen eller övriga examinationsformer enligt ansvarslärarens anvisningar samt deltagande i ev. föreläsningar.

Universitetslektor Johannes Kananen