Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

 • Studenten känner väl till aktuella frågor inom tredje sektorn,
 • Studenten förstår väl till den tredje sektorn relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
 • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar den tredje sektorn, dess verksamhet samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dessa.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

För alla obligatorisk litteratur:

 • Litteraturen är ordnad i tre läsblock. Ifall kursen avläggs som litteraturtentamen besvarar den studerande en fråga per block.

Läsblock I – Frivilligt deltagande i samhället:

 • Rainio-Niemi, J (2010): State Committees in Finland in Historical Comparative Perspective. In Alapuro, R & Stenius, H (eds.): Nordic Associations in a European Perspective. Nomos.
 • Wollebæk, D, Ibsen, B & Siisiäinen, M (2010): Voluntary Associations at the Local Level in Three Nordic Countries. In Alapuro, R & Stenius, H (eds.): Nordic Associations in a European Perspective. Nomos.
 • Stenius, H (2010): Nordic Associational Life in a European and an Inter-Nordic Perspective. In Alapuro, R & Stenius, H (eds.): Nordic Associations in a European Perspective. Nomos.

Läsblock II – Tredje sektorn och välfärdsstaten:

 • Hiilamo, H (2012): Rethinking the role of church in a socio-democratic welfare state. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 32 (7-8): pp. 401-414.
 • Haubenhofer, D; Elings, M; Hassink, J and Hine, R (2010): The Development of Green Care in Western European Countries. Explore vol. 6(2): 106-111.
 • Pessi, Anne Birgitta, Angell, Olav Helge, Pettersson, Per (2009): Nordic Majority Churches as Agents in the Welfare State: Critical Voices and/or Complementary Providers? Temenos Vol. 45 (2).

Läsblock III – Civilsamhället i Norden:

 • Trägårdh, L, Selle, P, Henriksen, L S, Hallin, H (red.)(2013): Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: välfärd, mångfald, framtid. SNS Förlag. 334 s.

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Enskilt skriftligt arbete och/ eller litteraturtentamen eller övriga examinationsformer enligt ansvarslärarens anvisningar samt deltagande i ev. föreläsningar.

Universitetslektor Johannes Kananen