Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

  • Studenten känner väl till aktuella frågor inom det aktuella välfärdspolitiska delområdet,
  • Studenten förstår väl till delområdet relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden,
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar delområdet, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive tema-avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar.

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas genom att studenten

Beroende på tema-avsnitt

  • deltar i särskilda intensivkurser med föreläsningar
  • avlägger den genom litteraturtentamen
  • under sin studietid deltar i ett tillräckligt antal socialpolitiskt och vetenskapligt relevanta temadagar, konferenser, symposier etc., anordnade inom högskolan, vid andra enheter vid HU eller andra universitet, och/eller av andra samhällsaktörer, såsom tankesmedjor, organsationer, föreningar. Vid behov kan någon relaterad studieuppgift tillkomma. Närmare information och anvisningar ges av ansvarslärare.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik/ i socialt arbete