Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 22.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 22.1.2020
12:15 - 14:45
ons 29.1.2020
12:15 - 14:45
ons 5.2.2020
12:15 - 14:45
ons 12.2.2020
12:15 - 14:45
ons 19.2.2020
12:15 - 14:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV med inriktning socialt arbete antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i MSV samt studenter med inriktning socialt arbete i Sosiaalitieteiden maisteriohjelma.

Avlagda kandidatstudier.

Målet med studieavsnittet är att studenten:

- har en analytisk förståelse av och kan kritiskt granska nationella och internationella processer som skapar och vidmakthåller ekonomisk, social, etnisk och hälsomässig ojämlikhet.

- har fördjupad kunskap om och kan kritiskt förhålla sig till olika teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller beträffande samhällelig ojämlikhet och utsatthet

- har en förståelse för olika dimensioner av ojämlikhet och kan reflektera över vilka implikationer ojämlikhet och marginalisering kan ha för enskilda individers livsvillkor och deras upplevelser av sin situation.

- är väl insatt i olika former av utsatthet så som arbetslöshet, fattigdom, etnisk diskriminering och sjukdom och har därigenom en beredskap att jobba för att stärka utsatta gruppers ”sociala funktionsförmåga, förhindra marginalisering och främja delaktighet”.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början/mitten av magisterstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Vårtermin.

Både i Norden och i många andra länder präglas samhället av ökade sociala skillnader mellan samhällsgrupper, och av nya typer av sociala problem. Studieavsnittet avser att ge insikter i olika aspekter av ojämlikhet och olika typer av utanförskap, såväl ur ett mikro- som ett makroperspektiv genom att beröra frågor som: Hur kumuleras sociala problem bland utsatta grupper? Vilka vägar leder ner mot samhällets botten? Finns det välfärdspolitiska lösningar som upprätthåller eller rentav förvärrar situationen för vissa grupper? Hur går det att leva i marginalen? Hur kan marginalisering motverkas/åtgärdas och den sociala funktionsförmågan och delaktighet stärkas?

Kursen består av studentens deltagande i föreläsningarna samt en essä baserad på föreläsningarna och på litteratur.

Urval av följande enligt närmare anvisningar av ansvarsläraren.
• Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Forssén, Katja, Roivainen, Irene, Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (red.). UNIpress. 2012.
• Participation, Marginalization and Welfare Services - Concepts, Politics and Practices Across European Countries. Matthies, Aila-Leena & Uggerhöj, Lars (red.). Ashgate. 2014.
• Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Saari, Juho. Gaudeamus. Helsinki, 2015, ca 300s.
• Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Sakari Hänninen,
Jouko Karjalainen, Heikki Hiilamo. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 84. 2015, ca 100 s. PDF: http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_84_net_1.pdf
• Oorschot, W, Roosma, F, Meuleman, B & Reeskens, T. (eds.) The social legitimacy of targeted welfare. Edward Elgar Publishing, forthcoming June 2017.
• Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Anna Angelin. School of Social Work, Lund University.2009. http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/den-dubbla-vanmakten...
• Socialmedicinsk Tidskrift Vol 92, Nr 3 (2015). Temanummer: Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, s. 260-334
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/105/showToc
• -Väärien profeettojen jäljillä? : kahdeksan erää tuloerojen vaarallisuudesta. Hiilamo, Heikki; Kangas, Olli Yhteiskuntapolitiikka-YP 77 (2012): 2 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117918
- Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Olli Kangas & Jenni Blomgren, Research on Finnish Society Vol. 7 (2014), pp. 51- 63. http://www.finnresearch.fi/5_Kangas_Blomgren_2014.pdf
- Nuorten aikuisten syrjäytymiskierre. Olli Lehtonen, Valdemar Kallunki Janus Vol 21, Nro 2 (2013), 128-143 http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/article/view/50693/15399
- Har det skett en feminisering av fattigdomen bland de äldre i Finland? Könsskillnader i fråga om objektiv och subjektiv fattigdom bland äldre personer i Österbotten, Camilla Härtull, Mikael Nygård, Janus Vol 22, Nro 1 (2014) http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/article/view/51157/15607
• Annan litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Deltagande i föreläsningarna samt en essä baserad på föreläsningarna samt litteratur.

Universitetslektorn i socialpolitik och socialt arbete, SSKH