Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
26.12.2019 kl. 09:00 - 15.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 25.1.2020
09:00 - 13:00

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV/ KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel

- Studenten känner väl till aktuella frågor gällande jämställdhetsfrågor i socialpolitiken.

- Studenten förstår väl till centrala jämställdhetsfrågor i socialpolitiken och relaterade utvecklingslinjer

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar jämställdhetsdynamiken i välfärdsfrågor, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 4-5 resp. 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen ger insikter i jämställdhetsperspektiv på socialpolitiken med tyngdpunkt på Norden och Europa.

Vid litteraturtentamen tenteras

1) Ruth Lister, Fiona Williams, Anneli Anttonen, Jet Bussemaker, Ute Gerhard, Jacqueline Heinen, Stina Johansson, Arnlaug Leira, Birte Siim, Constanza Tobio and Anna Gavanas: Gendering citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research in a cross-national context. Policy Press 2007, 216 s.

2) Kari Melby, Christina C. Wetterberg & Anna-Birte Ravn (eds.): Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia: The Limits of Political Ambition? Policy Press (5 Mar 2008) ISBN-10: 1847420664, ISBN-13: 978-1847420664, 256 s.

3) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 12, Number 2, Summer 2005, Special Issue: Gender, Class, and Capitalism

4) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 14, Number 3, Fall 2007, Special Issue: Gender and State in Post-communist Societies

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthanias föreläsningssalar (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik