Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 27.7.2015
16:15 - 19:45
tis 28.7.2015
16:15 - 19:45
ons 29.7.2015
16:15 - 19:45
tors 30.7.2015
16:15 - 19:45
fre 31.7.2015
16:15 - 19:45

Anmälning och avgift

Maksu 60 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Beskrivning

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava (esim. Grundkurs i juridik) oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 24.7.2015

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen sivujen avautumista.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Tavoite

Sellaisen kokonaiskuvan saaminen perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvista käsitteistä ja normistosta, että opiskelija pystyy tunnistamaan ja paikantamaan oikeudenalaan liittyvät ongelmat. Perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn sisällön tuntemus, jota tarvitaan perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvissa tavanomaisissa lakimiestehtävissä. Opiskelijan tulee saada riittävät valmiudet esimerkiksi tavanomaisen perinnönjaon tai osituksen toimittamista taikka lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan yksinkertaisen riitajutun hoitamista varten.

Sisältö

1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet. 2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely. 3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet. 4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet. 5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema 6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Luennot 20 t ja luentotentti (1 op) + kirjallisuustentti

Luennot: ma-pe 27.7.-31.7.2015 klo 16.15-19.45.

Luennoilla on pakollinen läsnäolo. Luentokurssin laajuus on 1 op. Luentokurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Luentotentit: ke 5.8. klo 16-18, ke 9.9. klo 17-19, la 3.10. klo 9-11

Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista. Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta mahdolliset oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta.

Lakikirjatentit: ti 20.10.2015 klo 9-14, pe 11.12.2015 klo 9-14, ke 6.4.2016 klo 8-13

Ilmoittaudu valitsemaasi kirjatenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Ilmoita tentti-ilmoittautumisen yhteydessä luentosuorituksen päivämäärä sekä saamasi pisteet (tai arvosana, jos luentosuoritus on opintopisteytetty). Joissakin kirjatenteissä sinun on merkittävä luentokurssin suoritus tai pistemäärä myös tenttivastauspaperiin (ohjeet ovat aina kysymyspaperissa). Puutteellinen tentti-ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä. Tutustu tenttiohjeisiin

Opintomaksuun sisältyy tässä ohjelmassa mainitut kolme luentotenttikertaa ja kolme kirjallisuustenttikertaa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Kangas, U, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas U, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015).
2) Lindholm, T, Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54-128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

Säädökset

Parisuhde
AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)
L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)
L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

Isyys
Isyyslaki 13.1.2015/11 (Si 210)
L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

Lapseksi ottaminen
Adoptiolaki 24.1.2012/22. (Si 215)

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

Elatus
L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)
A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)
Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

Perintö ja testamentti
Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)
Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)

Edunvalvonta
L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)
L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)

Muita säädöksiä
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta ( Bryssel IIa –asetus) (SiEU 201)
Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)
L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla ( http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

Perhe- ja jäämistöoikeuden kirjatentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta. Tentti koostuu pääosin oikeustapauksista, joissa opiskelija joutuu soveltamaan oikeudenalan perustietoja tapauksissa kuvatuissa ongelmatilanteissa. Opiskelijalta edellytetään yleensä konkreettista vastausta, eikä sovellettavien oikeusohjeiden sisällön selvittäminen riitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ositus- tai perintöosalaskelman tekeminen taikka kannanotto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan riitajuttuun.

Ohjeita lakikirjatentistä Flammassa (yliopiston intranet, kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritustiedot luentokurssista ja kirjatentistä ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa 5.6.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Luennot: VT, OTK Désirée Söderlund

Kirjallisuustenttien vastuuhenkikö: OTT Tapani Lohi (myös oppiaineen vastuuhenkilö)

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake