Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 25.7.2016
16:15 - 19:45
tis 26.7.2016
16:15 - 19:45
ons 27.7.2016
16:15 - 19:45
tors 28.7.2016
16:15 - 19:45
fre 29.7.2016
16:15 - 19:45

Anmälning och avgift

90 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat.
- tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä
- osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Käsiteltävä asiakokonaisuus. 1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet. 2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely. 3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet. 4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet. 5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema 6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Luennot ja luentotentti (1 op) + lakikirjatentti (5 op)

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Kangas, U, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas U, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015).
2) Lindholm, T, Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54-128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

Säädökset

Parisuhde

AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)

L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

Isyys

Isyyslaki 13.1.2015/11 (Si 210)

L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

Lapseksi ottaminen

Adoptiolaki 24.1.2012/22. (Si 215)

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

Elatus

L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)

Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

Perintö ja testamentti

Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)

Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)

Edunvalvonta

L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)
L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)

Muita säädöksiä

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta (Bryssel IIa –asetus) (SiEU 201)
Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)
L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

-------

Perhe- ja jäämistöoikeuden kirjatentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta. Tentti koostuu pääosin oikeustapauksista, joissa opiskelija joutuu soveltamaan oikeudenalan perustietoja tapauksissa kuvatuissa ongelmatilanteissa. Opiskelijalta edellytetään yleensä konkreettista vastausta, eikä sovellettavien oikeusohjeiden sisällön selvittäminen riitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ositus- tai perintöosalaskelman tekeminen taikka kannanotto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan riitajuttuun.

Lakikirjatentti asteikolla 0-5. Luentokurssi hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Luennot: ma-pe 25.7.-29.7.2016 klo 16.15-19.45.

Luennoilla on pakollinen läsnäolo.

Kurssin moodle-oppimisympäristö avautuu n. viikkoa ennen opetuksen alkua.

Luentotenttipäivät:
8.8.2016 klo 16-18

12.9.2016 klo 17-19
8.10.2016 klo 9-11

Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista. Perhe- ja jäämistöoikeuden kirjallisuustentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta mahdolliset oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta.

Lakikirjatenttipäivät:
to 8.12.2016 klo 9-14
ma 3.4.2017 klo 9-14
pe 12.5.2017 klo 9-14

Opintomaksuun sisältyy tässä opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.